COVID-19

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19

Vaccination mot covid-19 - tigrinja

ኮቪድ-19 ሓደ ተላባዒ ሕማም እዩ። እዚ ክታበት ብብርቱዕ ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም ንኸይትመውት ተወግደሉ ዝበለጸ ኣድማዕነት ዘለዎ ኣገባብ እዩ። እዚ ክታበት ዝርግሐ ኮቪድ-19 ኣብዚ ሕብረተ-ሰብ ንምንካይ እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ስለዚ’ዩ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት ሰባት ክኽተቡ ክመርጹ ኣገዳሲ ዝኸውን።

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ትውግኦ።

እቲ ትነብረሉ ዞባ እዩ ሓላፍነት ናይዚ ክታበት ዘለዎ። ቅኑዕ ሓበሬታ ንኽትረክብ ኣብ ላዕሊ ናይዚ ገጽ ትኽኽል ዞባ ከም ዝመረጽካ ኣረጋግጽ።

ንኽታበት ጸረ ኮቪድ-19 ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ።

ክትክተብ እንተ ዄንካ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

Du kan läsa texten på svenska här.

መዓስ እየ ክኽተብ ዝኽእል?

ንዝተፈላለዩ ሰባት በየናይ ተርታ ናይ ምኽታብ ዕድል ክወሃቦም ከም ዘለዎ ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ዝሃቦ ምኽሪ ኣሎ። መጀመርታ ዝኽተቡ ንኣብነት ኣብ ፍሉይ መንበሪ ዝነብሩ ሰባት፡ ልዕሊ 65 ዓመት ዕድሚኦም ሰባትን ኣብ ክንክን ጥዕና ዝሰርሑ ሰባትን እዮም።

ኵሎም 18 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዕድሜኦም ሰባት ንኽኽተቡ ዕድል ክወሃቦም እዩ።

ዋላ ኮቪድ-19 ሒዙካ ይንበር ንኽትክተብ ትምከር ኢኻ።

Skåne

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ኣብ ስኮነ

ኣብዚ መዓስ ከም እትኽተብ ኣብ ስኮነ ክትርኢ ትኽእል እኻ። ምቕያር መደብ ክመጽእ ይካኣል እዩ። ንኣብነት ብስክኪ ሕጽረት ክታበት።
ክትባት ክትወስድ ግዜ ምእዛዝ ገና እዩ፡፡

ቀዳማይ ጕጅለ ሕጂ ይክተብ
ኣብ ቤት ጥሮታ ትቕመጥ

• ኣብ ጥሪ ወይ ለካቲት ክትክተብ ትኽእል።

• ኣብቲ ትቕማጡ ቦታ እካ ትክተብ።

ቤታዊ ኣገልግሎት ኣለካስ ውልቃዊ ክንክን እትዋሃብ

• ክታበትካ ካብ ለካቲት ይጅምር።

• ሰራሕተኛታት ናይ ቤታዊ ኣገልግሎት ወረቐት ይሰዱልካ። ኣብቲ ወረቐት ንኽትክተብ ከመይ ጌርካ ግዜ ከም እትኣዝዝ ተገሊጹ ኣሎ። ግዜ ክትኣዝዝ ሓገዝ ይድልየካ እንተዳ ኣ ኮይኑ ንቤታዊ ኣገልግሎት ውይ ዝትፈልጦ ሰብ ሕተት።

• ኣብ መደበር ሕክምና እኻ ትክተብ።

• ምስ ቤታዊ ኣገልግሎት ዘሎዎ ሰብ ዶ ትቕመጥ? ንስኻ ወን ክትክተብ ትኽእል እኻ።

ጥዕናዊ ክንክን ሃልዩካ፣ ኣብ ገዛ ትሕከም እንተዳ ኣ ኮይንካ።

• ኣብ ጥሪ ወይ ለካቲት ክትክተብ ትኽእል።

• ኣብቲ ትቕማጡ ቦታ እካ ትክተብ።

• ምስ ኣብ ገዛ ጥዕናዊ ክንክን ዘሎዎ ሰብ ዶ ትቕመጥ፧ ንስኻ ወን ክትክተብ እኻ።

ምስ ምሕካምን ክንክንን ናይ ዓበይቲ ወይ ኣብ ሽጹጽ ክንክን ሕማም ትሰርሕ እንተዳኣ ኮይንካ

ምስ ክንክንን ምሕካምን ናይ ጥሮታውያን ዶ ትሰረሕ? ወይዳም ኣብ ህጹጽ ክንክን ሕማም፣ ኣብ ቀዳምነት ናይ ከታበት ዘሎዎ ክፍሊ ትሰርሕ? ኣብ ጥሪ ወይ ለካቲት ክትክተብ ትኽእል።

እዋናዊ 12 ለካቲት: ኣብ ህጹጽ ክንክንክ ሕማም ትሰርሕ እንተ ኮይንካ ሕጂ ክትክተብ ኣይትኽእልን እኻ። እዚ ኸኣ ብስንኪ ሕጽረት ክታበት እዩ። ብኣንጻሩ ኣብ መጋቢት ክትክተብ እካ።

ካልኣይ ጎጅለ ኣብ ማእከል መጋቢት ክታበት ክጅምር እዩ

ዕድመኻ ካብ 65 ዓምት ወይ ልዕሊ

• ካብ ማእከል መጋቢት ክትክተብ እካ።

• ኣብ ገዛ ደብዳቤ ክስደድካ እዩ። ኣብቲ ደብዳቤ ከመይ ገርካ ናይ ክታበት ግዜ ከም እትእዝዝ ይግለጽ። ንስኻ ዕቢ ዝበልካ ደብዳቤ መጀመርያ ንዓኻ እዩ ዝስደድ። እቲ ደብዳቤ ከይ መጸ ቆጽራ ክትሕዝ ኣይትኽእልን እኻ።

• ኣብ መደበር ሕክምና እኻ ትክተብ።

ዓጽሚ ኣንጉዕ ወይ ካልእ ዝተተኽለ ኣካል ዝኣተወካ

• ካብ ማእከል መጋቢት ክትክተብ እካ።

• ኣብ ሕክምና እኻ ትክተብ።

• ሕጂ ናይ ክታበት ግዜ ክትእዝዝ ኣይትኽእልን እኻ፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ክምጽእ እዩ።

• ምስ ሓደ ዓጽሚ ኣንጉዕ ወይ ካልእ ዝተተኽሎ ዶ ትነብር? ንስኻውን ክትክተብ እኻ።

ብናይ ኵሊት ሕጽቦ ዝትሕከም

• ካብ ማእከል መጋቢት ክትክተብ እኻ።

• ኣብ ሕክምና እኻ ትክተብ።

• ሕጂ ናይ ክታበት ግዜ ክትእዝዝ ኣይትኽእልን እኻ፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ክምጽእ እዩ።

• ምስ ብሕጽቦ ኵሊት ዝሕከም ሰብ ዶ ትቕመጥ? ንስኻ ውን ክትክተብ እኻ።

ብመሰረት ደገፍ LSS ወይ ናይ ግላዊ ክፍሊት ሓገዝ ይዋሃበካ ዶ

ብስንኪ ምግደራ ናይ LSS ደገፍ ዶ ትቕበል? ወይ ግላዊ ሓገዝ ተገይሩካ’ስ ክፍሊት ትቕበል? ንዓኻ ዝምልከት እነሆ:

• ካብ ሚያዝያ ክትክተብ እኻ።

• ኣብ ሕክምና እኻ ትክተብ።

• ሕጂ ናይ ክታበት ግዜ ክትእዝዝ ኣይትኽእልን እኻ፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ክምጽእ እዩ።

ሳልሳይ ጕጅለ ኣብ ሚያዝያ ክታበት ክጅምር እዩ

ዕድመኻ ካብ 60 ክሳብ 64 ዓመት

ካብ ዓሚ 1957 ክሳብ 1961 ዶ ተወለድካ?

ንዓኻ ዝምልከት እነሆ:

•  ካብ ሚያዝያ ክትክተብ እኻ።

• ኣብ ብሕታዊ ክሊኒክ ምስ ዞባ ስኮነ ስምምዕ ዘሎዎ ክትክተብ እኻ።

• ሕጂ ናይ ክታበት ግዜ ክትእዝዝ ኣይትኽእልን እኻ፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ክምጽእ እዩ።

ክብደት ናይ ምኽትታል ኮቪድ-19 (covid-19 ) ምዝርጋሕ ዝምልከታ ምኽሪታት

ንኣብነት ዕቡድ፣ ስንኩል ወይ ገዛ ኣልቦ ስብ እንተዳ ኣ ኮይንካ።

ንዓኻ ዝምልከት እነሆ:

• ካብ ሚያዝያ ክትክተብ እኻ።

• ናይ ክታበት ግዜ ክትእዝዝ ኣይትኽእልን እኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ ክመጽእ እዩ።

ዕድመኻ ካብ 18 ክሳብ 59 ኮይኑ ክሓምም ዝበዝሐ ሓደጋ ዘለካ

ኮቪድ-19 (covid-19) እንተዳኣ ሒዙና ገለ ሕማማትን ጥዕናዊ ኵነታትን እንዳ ኸበደ ይመጽእ፣ ንኣብነት ከም ሽኮርያ፣ ዳውን ሲንድሮም ወይድማ መትነ-ልባዊ ሕማም እንተ ኣለካ ኮቪድ -19 (covid-19) እንተዳ ሒዙካ ካብቶም ካልኡት ንላዕሊ ናይ ሕማም ሓደጋ ኣለካ።

ንዓኻ ዝምልከት እነሆ:

• ካብ ሚያዝያ ክትክተብ እኻ።

• ኣብ መደበር ሕክምና እኻ ትክተብ።

• ናይ ክታበት ግዜ ክትእዝዝ ኣይትኽእልን እኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ ክመጽእ እዩ።

ሓምሻይ ጕጅለ ኣብ ግንቦት ይክተብ

ዕድመኻ ካብ 18 ካሳብ 59 ዓመት

ካብ 18 ካሳብ 59 ዓመት ዶ ዕድመኻ? ክትሓምም ዝኾነ ሓደጋ ይብልካን?

ንዓኻ ዝምልከት እነሆ:

• ካብ ማእኽል ግንቦት እኻ ትክተብ። እዚ ማለት ኩሎም ካልኦት ጕጅለታት ምስ ተከትቡ።

• ኣብ ብሕታዊ ክሊኒክ ምስ ዞባ ስኮነ ስምምዕ ዘሎዎ ክትክተብ እኻ።

• ናይ ክታበት ግዜ ክትእዝዝ ኣይትኽእልን እኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ ክመጽእ እዩ።

ኣየኖይ ሰባት እዮም ንኽኽተቡ ዘይምከሩ?

17 ዓመት ዕድሜኦምን ካብኦም ዝንእሱን ቈልዑን መንእሰያትን ንኽኽተቡ ኣይምከሩን እዮም። ንስኺ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ እውን ንኽትክተቢ ኣይምከርን እዩ።

ንዓኺ ወይ ንውላድኺ እንታይ ከም ዝምልከተኩም ክትፈልጢ እንተ ደሊኺ ምስ ሓኪምኪ ተዛረቢ።

ቅድሚ ሕጂ ሽዑ መዓልቲ ናብ ሕክምና ክትከደሉ ዘገደደካ ካብ ክታበት፡ መድሃኒት ወይ ምግቢ ዝተላዕለ ናይ ኣካላት ዘይምቅብባል ማለት ኣለርጂክ ጌይሩልካ እንተ ኔይሩ ኾይኑ፡ ምስ ሓደ ሓኪም ተዘራረብ ኢኻ።.

እቲ ክታበት ብኸምዚ ኣገባብ እዩ ዝግበር

እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ትውግኦ። ክልተ መርፍእ ክትውጋእ የድልየካ። እቲ መርፍእ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኢኻ ትውግኦ።  

ድሕርታ ናይ መጀመርታ መርፍእ ሓደ ብኸፊል ምክልኻል ኣለካ። ሓደ ክሳብ ክልተ ሰሙን ድሕሪ እታ ካልኣይቲ መርፍእ ጽቡቕ መከላኸሊ ጸረ ኮቪድ-19 ኣለካ።

ክትክተብ ከለኻ ካብ ሰራሕተኛታት ሕክምና ሓበሬታ ክትረክብ መሰል ኣለካ። ሕቶ እንተ ኣለካ ኾይኑ ሕተቶም።.

ሓሚመ እንተ ኣለኹ ኾይነ ክኽተብ ይኽእል ድየ?

ረስኒ ወይ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 እንተ ኣለካ ኾይኑ ክትክተብ የብልካን።

ድሕሪኡ ከመይ ክስምዓኒ እዩ?

ድሕሪ ክታበት ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ኣብ ምናትካ ቃንዛ ክገብረልካ፡ ርእስኻ ከሕመካን ድኻም ክስምዓካን ይኽእል እዩ። ከምኡ’ውን ቁሪ ቁሪ ከብለካ፡ ረስኒ ክገብረልካ ወይ ኣብ መላግቦን ጭዋዳታትን ከቐንዝወካ ይኽእል እዩ።

እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ፈኵስ ጸገማት ኮይኑ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ይጠፍእ እዩ።  

ሓሚመ እንተ ኣለኹ ኾይነ ክኽተብ ይኽእል ድየ?

ሰራሕተኛታት ሕክምና እቲ ክታበት ገለ ጐድናዊ ሳዕቤን ገይሩ ኣሎ ኢሎም እንተ ጠርጢሮም ናብ ብዓል መዚ መድሃኒት ጸብጻብ የቕርቡ እዮም።

እቲ ክታበት ጐድናዊ ሳዕቤን ገይሩ ኣሎ ኢልካ እንተ ጠርጢርካ ባዕልኻ እውን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

እዚ ክታበት የተኣማምን ዲዩ?

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ልክዕ ከምቶም ካልኦት ክታበት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ጥንቁቕ ቍጽጽር ተገይርሉ እዩ። ብዙሓት ሰባት እዚ ክታበት ተዋሂብዎምን ተመራመርቲ ንውጽኢቱ ኣጽኒዖሞን እዮም።   

ተመራመርቲ ካብ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ክታበት ከማዕብልዎ ብሓባር ሰሪሖም እዮም። ብዙሓት ሃገራትን ትካላትን ካብ ምሉእ ዓለም ብዙሕ ገንዘብ ኣዋፊሮም እዮም። ስለዚ እዩ እዚ ክታበት ምምዕባሉ ሓጺር ግዜ ወሲዱ።

ኣብ ገጽ Så fungerar vaccin ብዛዕባ ክታበት ከተንብብን ፊልምታት ክትርእን ትኽእል ኢኻ (ብሽወደንኛ)። 

ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ዝርግሐ ምንካይ ምኽሪ ምስዓብ ቀጽሎ ኢኻ

ድሕሪ ምኽታብካ እውን ነቲ ናይ ብዓል መዝታት ምኽሪ ምስዓብ ክትቅጽሎ ኣለካ።

ድሕሪ እታ ካልኣይቲ ክታበት ክሳብ ጽቡቕ መከላኸሊ ትረክብ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ሰሙን ይወስድ እዩ። ዋላ ተኸተብ እቲ ሕማም ክሕዘካ ንእሽተይ ተኽእሎ ኣሎ።

ከምኡ’ውን ዋላ ኣይትሕመም ነቲ ቫይረስ ከተመሓላልፎ ንእሽተይ ተኽእሎ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኣእዳውካ እንተ ለጊቡካ።

እዚ ክታበት ንኽንደይ እዋን ከም ዝከላኸለልካ ፍሉጥ ኣይኮነን።   

To the top of the page