ጥን

ትምባኾን ጥንሲን

Tobak och graviditet - tigrinskaThe content concerns Östergötland

ኣብ ጊዜ ጥንስኺ ሽጋራ ምስታይን ትምባኾ ምጥቃምን፥ ነቲ ጥንሲ ብጐዳኢ ንጥረ-ነገራት ከም ዚጥቃዕ ምግባሩ እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ነቲ ”ድቂን” ነቲ ጥንሲን ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ማለት’ዩ። ትምባኾ ምጥቃም ኣብ ዝገደፍክሉ ግዜ፡ ሽዑ- ንሽዑ ድማ እቲ ሓደጋ እናጐደል ይኸይድ። ኵሉ ሰብ ትምባኾ ምጥቃም ጠጠው ከብል ይኽእል’ዩ። ከቢድ ኰይኑ እንተ ተሰሚዑኪ፡ ሓገዝ ምርካብ ትኽእሊ ኢኺ። ይኹን እምበር፡ ”ኒኮቲን-ፕሎስተር”፡ ”ኒኮቲን-ማስቲካ” ከምኡ ውን ”ኒኮቲን-ኤሌክትሮኒክ ሽጋራ” ግን ኣይትጠቐሚ።

ንኽትጠንሲ መደብ ኣብ ትገብርሉ ጊዜ ወይ ጥንስቲ ምዃንኪ ኣብ ዝፈለጥኩሉ እዋን፥ ትምባኾ ምጥቃም ጠጠው ክተብሊ ይግብኣኪ። ብድሕሪኡ ድማ፡ ክሳዕ መወዳእታ ናይቲ ጥንስኺ ጊዜ፥ ሽጋራ ካብ ምትካኽ፡ ትምባኾ ካብ ምስፋፍ ወይ ምሕያኽ ተቖጠቢ። እቲ ኣብ ማህጸንኪ ዘሎ ድቂ ብኸምዚ ሓደጋ ከም ዘይጥቃዕ ምግባር፥ እቲ ዝበለጸ ነገር’ዩ።

To the top of the page