ጥን

ናብ “መዋለዲ-ክፍሊ” ምምጻእ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ?

När är det dags att ta sig till förlossningen? - tigrinskaThe content concerns Östergötland

ኣብቲ ናይ መጀመርታ ክፋል ናይቲ ጊዜ ሕርሲ፥ (ጊዜ-ቅልውላው) ኣብ ገዛኻ ምዃን ልሙድ’ዩ። እቲ ቅልውላው ኣዝዩ ኪጽዕቕ ምስ ጀመረ ግን፥ ሽዑ ናብ ”መዋለዲ-ክፍሊ” ምምጻእ ሰዓቱ ይኸውን። ግንከ እቲ ሰዓቱ ከም ዚኣኸለኸ ብኸመይ ኪፍለጥ ይኽእል? ኣብዚ ዚስዕብ ገለ መምርሒ ክትረኽቢ ኢኺ።

Läs texten på svenska

ናብቲ ”መዋለዲ-ክፍሊ” ደዊልኪ ውን፡ ምስ ሓንቲ ”ኣዋላዲት-ነርስ” ክትማኸሪ ትኽእሊ ኢኺ። እታ ”ኣዋላዲት-ነርስ” ናይቲ ዘሎ ህልዊ ኩነታትኪ ጽን ኢላ ክትሰምዓኪ’ያ፥ ካብኡ ተበጊሳ ድማ፡ ሰዓቱ ኣኺሉ ምዃኑ ወይ ድማ እቲ ንዓኺ ዝሓሸ ንቑሩብ ተወሳኺ ጊዜ ኣብ ገዛኺ ምጽናሕ ምዃኑ፥ ምኽሪ ክትህበኪ’ያ።

እቲ ናይ ”መዋለዲ-ክፍሊ” (förlossningsavdelning)፥ ዋላኳ እቲ እዋን ሕርሲ ሰዓቱ ከም ዝኣኸለ ርግጸኛ ዄንኪ እንተ ተሰምዓኪ፥ ብዙሕ ጊዜ ኣቐዲምኪ ክትድውሊ’ዩ ዚደሊ። ከምኡ ብምግባርኪ ድማ፡ ነቲ ምምጻእኪ ምድላው ንኽገብሩ ከኽእሎም እዩ። ምስ ኣየናይ “መዋላዲ-ክፍሊ” ርክብ ክትገብሪ ከም ዘሎኪ፥ እታ ኣብ “ክንክን-ጥዕና ኣዴታት” ዘላ “ኣዋላዲት-ነርስ”፡ ንሳ ክትሕብረኪ’ያ።

ምሰየናይ “መዋለዲ-ክፍሊ” ርክብ ከም ትገብሪ ዘይትፈልጢ እንተ ዄንኪ ግን፥ ኵሉ ጊዜ ናብ ቁጽሪ ቴሌፎን 1177 ደዊልኪ ክትውከሲ ትኽእሊ ኢኺ።

To the top of the page