መምርሕታትን መሰላትን

ሕጊ ሕሙማት

Patientlagen - tigrinska

ሕጊ ሕሙማት ንዓኻ ከም ሕሙም መጠን ኪኸውን’ዩ ተደንጊጉ። ንስኻ ብዛዕባ ሕማምካ ሓበሬታ ክትረክብን እንታይ ዓይነት ሕክምና ከም ዘሎን ኣብኡ ተገሊጹ’ሎ። ስለዚ ንስኻ’ውን ብወገንካ ኣብ እትረኽቦ ሕክምና ክትውስን ትኽእል ኢኻ ማለት’ዩ። እቲ ዘድልየካ ሕክምና ኣበይ ከም እትመርጾ’ውን ክትፈልጥ ትኽእል።

ንስኻ መን ምዃንካ: እንታይ ድሕረባይታ ኣሎካ ብዘየገድስ

ንስኻ መን ምዃንካ: እንታይ ድሕረባይታ ኣሎካ ብዘየገድስ: ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ሕክምና ነቲ ዘድልየካ ሓበሬታ ኪህቡኻ ኣለዎም። እዚ ማለት ከኣ: ንኣብነት ሕክምናዊ ምርመራ ብኸመይ ከም ዚትግበር ክትርዳእ ኣስተርጓሚ ወይ ጽሑፋዊ ሓበሬታ ኬድልየካ ይኽእል ማለት'ዩ።

እቲ ሓበሬታ ምስ ኵነታትካን ምስ ዕድላትካን ዚሳነ ኪኸውን ኣለዎ። እዚ ኸኣ: ንስኻ ርድኢት ኪህልወካን ኣብ እትረኽቦ ሕክምና ተሳታፊ ክትከውንን ኣገዳሲ'ዩ። ማዕረ ክንደይ ንጡፍ ክትከውን እትውስን ንስኻ ኢኻ፤ ይኹን'ምበር፡ እንታይ ከም እትደሊ ክትዛረብ ኵሉሳዕ ዕድል ኣሎካ።

ኣየኖት ኣማራጽታትን ዕድላትን ከም ዘሎዉኻ ምስ ተረድኣካ: ፍቓድካ ክትህብ ወይ ብኻልእ ኣገባብ ምቕባልካ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ዚቐርበልካ ኣገልግሎት ሕክምና ኣይፋልን ክትብል'ውን ትኽእል ኢኻ። ንሓደ ዓይነት ሕክምና ሕራይ ኢልካ ፍቓድካ እንተሃብካ'ውን ሓሳብካ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ።

ቈልዑ'ውን ርእይቶኦም ኪገልጹ ዕድል ኪወሃቦም ኣለዎ። እቲ ኣገልግሎት ዚወሃቦ ቈልዓ ብዕድመ ንኡስ እንተ ኾይኑ: ምስ ወላዲ ብምትሕብባር ኪትግበር ይኽእል'ዩ፤ ይዅን'ምበር ቈልዓ ዕድመ እንዳወሰኸ ኣብ ዚኸደሉ ጊዜ: ኣብቲ ዚግበረሉ ሕክምና ተሳቲፉ ኪውስን ኣገዳሲ ይኸውን። ቈልዑ ኣብ ዚግበረሎም ሕክምና ብንጡፍ ኪሳተፉን ኪውስኑን ምእንቲ: እቲ ሓበሬታ ኪርድኦም'ውን ኣገዳሲ'ዩ።

እቲ ሓበሬታ ንምንታይ ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል፧

ብዛዕባ'ዞም ዚስዕቡ ሓበሬታ ትረክብ:-

  • ኵነታት ጥዕናኻ
  • ኣብ ምርመራ: ክንክንን ሕክምናን ዜገልግሉ ኣየኖት ኣገባባት ከም ዘለዉ
  • ኣየኖት ሓገዝቲ መጋበሪያታት ከም ዘለዉ
  • ኣገልግሎት ጥዕና መዓስ ከም ዚወሃብካ ኪህልወካ ዚኽእል ትጽቢታት
  • እቲ ዚወሃበካ ሕክምናን ክንክንን እንታይ ውጽኢት ኪህልዎ ትጽቢት ከም ዚግበረሉ
  • ሕልኽልኻትን ጎድናውያን ሳዕቤናትን ኬምጽኡ ዚኽእሉ እንታይ ዝዓይነቶም ሓደጋታት ከም ዘለዉ
  • እቲ ዘድልየካ ድሕረ-ክንክን ብኸመይ ከም ዚትግበር
  • ሕማምን መጕዳእትን ንምክልኻል ኣየኖት ኣገባባት ከም ዘለዉ
  • ብመገዲ ውሕስነት ካሳ ኣቢልካ ኣብ ሃገራት ኢኮነሚያዊ ከባቢ (EES-land) ወይ ኣብ ስዊዘርላንድ ብዛዕባ ዚሕተት ኣገልግሎት ሕክምና ተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ኣኽእሎ

ስሕት ኢሉ: መቕርብካ ብዛዕባ ሕክምናኻ ሓበሬታ ኪረኽቡ ኬድልዮም ይኽእል'ዩ። ብምኽንያት ሕጊ ስትረት (sekretessen): ንስኻ ብኣካል ኣብ እትርከበሉ ወይ ፍቓድካ ኣብ ዚሃብካሉ ወቕቲ ጥራይ እዮም ግን ኪሕበሩ ዚኽእሉ።

ኣብ ህጹጽ ኵነታት: ንኣብነት ቀልብኻ ኣጥፊእካ ፍቓድካ ክትህብ ኣብ ዘይትኽእለሉ ህሞት: ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዚርከበሉ ወቕቲ ሕክምና ይግበረልካ'ዩ።

ኣብ ምሉእ ሃገር ክፉት ኣገልግሎት ሕክምና ምምራጽ

ኣብ እትቕመጠሉ ምምሕዳር ኣውራጃ (ላንድስቲን) እንታይ ዝዓይነቱ ኣገልግሎት ሕክምና ከም እትረክብን ኣብ ካልእ ቦታ ናይ ሕክምና ምርካብ ኣገልግሎት ዘሎ ኣኽእሎን ሓበሬታ ክትረክብ ኣለካ።

ይዅን’ምበር: ኣብ ዝኾነ ቦታ ሽወደን ክፉት ኣገልግሎት ሕክምና ክትረክብ’ውን ክትክእል ኣለካ። እዚ ማለት ከኣ፡ ንምርመራ ወይ ምብጻሕ ሓኪም ክትገብር ዝኾነ ክሊኒክ (vårdcentral) ወይ ፍሉይ ክእለት ዚሓትት ክፉት ኣገልግሎት ሕክምና (specialistvårdsmottagning) ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ማለት’ዩ። ካብ ፍሉይ ክእለት ዚሓትት ክፉት ኣገልግሎት ሕክምና፡ ከም መጥባሕቲ ኢድን መጥባሕቲ ዓጽሚ ዓይንን ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል።

እቲ ኣገልግሎት ሕክምና ብላንድስቲን ዚምወል ክሳዕ ዝኾነ እቲ ሕክምና ዚህብ ትካል መንግስታዊ ይዅን ብሕታዊ ኣገዳስነት የብሉን።

ተመዝጊብካ ኣገልግሎት ሕክምና እትረኽበሉ ክሊኒክ ምምራጽ ስሕት ኢሉ ብ ”ሊስትኒን” (listning) ይፍለጥ። ይዅን’ምበር: ኣብ ምሉእ ሽወደን ናብ ዝኾነ ክሊኒክ ክትከይድ ኣኽእሎ ኣሎካ። ኣብ ሓደ ክሊኒክ ምስ ሓኪም ቀዋሚ ርክብ ክትገብር ክትመርጽ’ውን ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ካልእ ላንድስቲን ዚርከብ ዞባዊ ሆስፒታል’ውን ክብ ዝበለ ክእለት ዚሓትት ክፉት ኣገልግሎት ሕክምና: ንኣብነት ክትትል ሕክምና መንሽሮ: ክትገብር’ውን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ሕክምናዊ ጠለብካ’ዩ እቲ ወሳኒ

ኣብ ካልእ ላንድስቲን ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ እትሓተሉ ወቕቲ: መዓስ ሕክምና ከም ዚግበረልካ ዚውስን እቲ ሕክምናዊ ጠለብካ’ዩ። ሕክምናዊ ጠለብካ ኸኣ ብሓኪም’ዩ ዚግምገም። ልክዕ ከምቶም ኣብቲ ሕክምና ትሓተሉ ዘለኻ ላንድስቲን ተመዝጊቦም ዚቕመጡ: ፍላይ ዘይብሉ ክፉት ሕክምና ኢኻ ትረክብ። እዚ ማለት ከኣ: ንኣብነት ልክዕ ከምቶም ክፉት ሕክምና ዚሓቱ ካልኦት ሕሙማት: ሓደ ዓይነት ክፍሊት ሕክምና ኢኻ ትኸፍል ማለት’ዩ። ኣብ ካልእ ላንድስቲን ሕክምና ኣብ እትመርጸሉ ወቕቲ: ንጕዕዞን ንመካየድኻን ዚኸውን ወጻኢ ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍሎ።

ካብ ካልእ ላንድስቲን ዝመጸ ሕሙም: ኣብቲ ዚመርጾ ላንድስቲን ውሕስነት ኣገልግሎት ሕክምና (vårdgarantin) የብሉን።

ሓድሽ ሕክምናዊ ግምገማ

ንህይወት ዜስግእ ወይ ፍሉይ ዝኾነ ጽንኩር ሕማም ወይ መጕዳእቲ እንተሎካ: እሞ ክብድ ዝበለ ሕክምናዊ ውሳነ ክትውስን እንተ ኾይንካ: ሓድሽ ሕክምናዊ ግምገማ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ግምገማ ኸኣ ኣብቲ ንስኻ እትቕመጦ ወይ ኣብ ካልእ ላንድስቲን ዚርከብ ካልእ ሓኪም ይገብሮ። 

ወጻእታት ሕክምናዊ ግምገማ እቲ ዝተመዝገብካሉ ላንድስቲን ይኸፍሎ።

ኣድላይነት ረሚስ ኪፈላለ ይኽእል'ዩ

ኣብቲ ሕክምና እትሓተሉ ላንድስቲን: ፍሉይ ክእለት ዘድልዮ ክፉት ሕክምና ንምርካብ ግድን መተሓላለፊ ወረቐት (ረሚስ) ዘድሊ እንተ ኾይኑ: ካብቲ ዝተመዝገብካሉ ክሊኒክ ግድን ረሚስ ኬድልየካ'ዩ።

እንተ ዘይዓጊብካ

ኣብ ዚግበረልካ ሕክምና ተሳትፎ ከም ዘይብልካ ኮይኑ እንተ ተሰሚዑካ: ወይ ብኻልእ መልክዕ ኣብቲ ዚግበረልካ ሕክምና ዕግበት እንተ ዘይብልካ: ኪሕግዘካ ዚኽእል ኣብ ኵላተን ላንድስቲን ዚርከብ ኮሚቴ ሕሙማት (patientnämnd) ኣሎ። ንኣብነት: ኮሚቴ ሕሙማት ምስ ሓላፍነት ዘሎዎም ሰራሕተኛታት ሕክምና ኣራኺቡ ንዘጋጠመካ ብኸመይ ከተፍልጥ ከም ትኽእል ሓበሬታ ኣብ ምርካብ ኪሕግዘካ ይኽእል'ዩ።

To the top of the page