እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ንኮቪድ-19 ዚምልከት ምውሳድ ቅምሶ

Provtagning för covid-19 vid symtom - Kalmar län - tigrinskaThe content concerns Kalmar län

ኣብ ወረዳዊ ምምሕዳር ካልማር፡ ኣብ ግዜ ምውሳድ ቅምሶ ቀጻሊመልከፍቲ እንተሎካ ንምፍላጥ ናይ PRC- መርመራ ይውሃብ ኣሎ። ኮቪድ-19 ዘርእዮም ምልክታት እዞም ዚስዕቡ እዮም፥ ልሙድ ጉንፋዕ፡ ወይ ብሰዓልን ረስንን ሕጽረት ምስትንፋስን ናይ ኣፍንጫ ጸረርታን ናይ ኣፍንጫ ምዕባስን ቃንዛ ጎረሮን ቃንዛ ርእስን ውጽኣትን ናይ ምስትምቓርን ምሽታትን ዓቕሚ ምጥፋእን እተሰነየ ኢንፍሉወንሳ። እቲ መርመራ ኣይክፈሎን እዩ። ሕክምና ምስ ዘድልየካ ከም ቀደምካ ሕክምና ክትሓትት ከም እትኽእል ኣይትረስዕ።

To the top of the page