እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ወረዳዊ ምምሕዳር ካልማር

Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län - tigrinskaThe content concerns Kalmar län

ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝኾነ ክታበት ይካየድ ኣሎ። እቲ ዕላማ፡ ኩላቶም ኣብ ምምሕዳር ካልማር ዘለዉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝኾነ ክታበት ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ-ዓመት 2021 ንምሃብ እዩ።

ኣየኖት እዮም ቀዳምነት ዚውሃቦም ንዚብል ሕቶ ዚውሰን ብሃገራዊ ደረጃ እዩ፡ ወረዳ ካልማር ድማ ነቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ስርዓተ-ቀዳምነት እዩ ዚኽተል፡ ግን ነቶም ብመገዲ LSS ደገፍ ዚረኽቡ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ኪሰርዖም እዩ።

ናይ ክታበት መድሃኒት ምህላው፡ ነቲ ናይ ቆጸራ ግዜኻ ንምቅልጣፍ ወሳኒ እዩ፡ ወረዳ ካልማር ድማ ነቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ኣረጋውያን እዩ ቀዳምነት ዚህብ። ቆጸራ ክሳዕ እትሕዝ ገለ ሰሙናት ስለ ዚወስድ፡ ትዕግስቲ ክትገብርን ክትርዳእን ንልምነካ።  

ኣብዚ እዋን'ዚ ነዞም ዚስዕቡ ሰባት ክታበት ንህብ፥

 • ዕድሚኦም 16 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ (ኣብ 2005 ወይ ብድሕሪኡ እተወልዱ)

ቅድሚ ክታበት ምውሳድካ

ነቲ ናይ መልከፍቲ ምስፍሕፋሕ ንምጕዳል፡ ኩላቶም እቶም ዚኽተቡ፡ ቆጸራ ኪገብሩ ይግባእ። ኣብቲ ናይ ክታበት ግዜ፡ ብዛዕባ'ዚ ዚስዕብ ሕሰብ፥

 • ጽቕጥቕጥ ንምቕናስ ኣብቲ ጥቓ ሰዓት ቆጸራኻ ጥራይ ምጻእ
 • ኣብቲ ቦታ ክታበት፡ ካብ ካልኦት ርሕቀትካ ሓሉ
 • እቲ እትለብሶ ክዳን፡ ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ኢድካ ብቐሊሉ ከም ዚቐልዖ ይኹን

ኣስተውዕል! እቶም ዋራን Waran ዚወስዱ፡ ቅድሚ ክታበት ሓደ ሰሙን ኣቐዲሞም ናይ ደም ምርመራ ቆጸራ ኪሕዙ ይግባእ።

ንክታበት ቆጸራ ንምሓዝ ከምዚ ዚስዕብ ትገብር

ቆጸራኻ ብዲጂታላዊ መገዲ ብ1177. se መዝግቦ 

ነቶም ናይ ሽወደን ፐርሾንኑመር ዘለዎም። ቋንቋ ሽወደን ወይ እንግሊዝ ኣጸቢቕካ ዘይትኽእል ምስ እትኸውን ንገለ ሰብ ቆጸራ ኪገብረልካ ሕተት፣ ኢ-ሸንስተን e-tjänsten፡ ሎጊንግ ኣየድልዮን እዩ።

 1. ኣብዚ፡ ናትካ መቐበሊ ሕክምና ምረጽ።
 2. ዕላማ ምብጻሕካ ግለጽ፡ ኣበየናይ ናይ ቀዳምነት ጉጅለ ከም ዘሎኻ ግለጽ።
 3. ንሓደ ወይ ንኽልተ ሰብ ቆጸራ ትሕዝ ከም ዘሎኻ ምረጽ። ተጻመድቲ ምስ እትኾኑ፡ ሓባራዊ ቆጸራ እትሕዙሉ ተኽእሎ ኣሎ።
 4. ኣውድኣዋርሕ ኣብኡ ኣሎ። ነቲ ዚምችወካ ዕለት ድለ።
 5. ኣብቲ ላዕሊ ንየማን ኩርናዕ ዘሎ ቦታ፡ ነቲ ቆጸራኻ ብቛንቋ ሽወደን ወይ ብእንግሊዝ ምዃኑ ምረጽ።
 6. ነቲ መምርሒ ብምስዓብ ነቲ ሓበሬታኻ ምልኣዮ።
 7. ሓደ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ምላእ (ወይ ድማ ክልተ እንተ ኾንኩም፡ ሓባራዊ ሓበሬታ ምላእ) ሰይቭ ድማ ግበሮ።
 8. ኣብቲ ናይ ግዜ ቆጸራ መረጋገጺ ሳንዱቕ ጠውቕ፡ ምስምማዕካ ድማ ግለጽ።

ኣዚዩ ኣገዳሲ! እቲ ኢንተርነት-ኤክስፕሎረር ምስ ዘይሰርሕ፡ ኣብ ክንድኡ ንኣብነት ጉግል ክሮም፡ ሚክሮሶፍት ኤጅ፡ ወይ ሳፋሪ ተጠቐም።

ብተለፎን ዚግበር ምሓዝ ቆጸራ

ነቶም ባዕላቶም ቆጸራ ኪሕዙ ዘይክእሉን፡ ሽወደናዊ ፐርሾንኑመር ዘይብሎምን ወይ ረሰርቭኑመር ዘለዎም።

 1. ነቲ ናይ ማእከል ጥዕናኻ መራኸቢ ሓበሬታ ብመገዲ 1177.se ጌርካ ርኸቦ።
 2. በቲ እተዋህበ ቁጽሪ ተለፎን ጌርካ ነቲ ማእከል ጥዕናኻ ደውለሉ፡ ነታ መጠወቒት ቁጽሪ 3 ድማ ምረጻ።
 3. መልእኽትኻ ናብቲ ናይ ድምጺ መምልኢ ምልኣዮ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ድማ ክንምለሰካ ኢና።

ናይ ሽወደን ፐርሾንኑመር ምስ ዘይህልወካን ወይ ረሰርቭኑመር ምስ ዚህልወካ

ፐርሾንኑመር ዘይብልካ ወይ ከኣ ረሰርቭኑመር ዘሎካ እንተ ኾንካ፡ ብዲጂታላዊ መገዲ ቆጸራ ክታበት ምሓዝ ኣይሰርሕን እዩ። ኣብ ክንድኡ ናብቲ ማእከል ጥዕናኻ ብቐጥታ ደውል። 

ንስኻ ንክታበት ትዕደም ዘሎኻ፡ ቅድሚ ምውሳንካ ምናልባት ሕቶታት ይህልዉኻ ይኾኑ

ዕድመ ዝደፋእካ ብዝኾንካ መጠን፡ እቲ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ኪህልወካ ዚኽእል ስግኣት ብኡ መጠን እናዓበየ ይኸይድ፡ ብፍላይ ሰብዓ ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ምስ ዚህልወካ። ብተወሳኺ፡ ገለ ሰባት፡ ዕድሚኦም ብዘየገድስ፡ ሕዱር ሕማም ምስ ዚህሉዎም፡ ብከቢድ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ኪጥቅዑ ይኽእሉ እዮም።

ድሕሪ ክታበት፡ እቲ ኣካልና ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝኾነ ተጻዋርነት ይፈጥር እዩ። ይኹንምበር፡ ኩሉ ዝተኸትበ ሰብ ምሉእ ምክልኻል ይረክብ ማለት ኣይኮነን። እዚ ድማ ንኮቪድ-19 ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንኹሉ መድሃኒታት ዚምልከት እዩ። ዝኾነኾይኑ፡ ብምኽታብካ እቲ ብርቱዕ ሕማም ንኺሕዘካ ዘሎ ኣስጋእነት ይጎድል እዩ። 

ብቑዕ ናይ ክታበት ምክልኻል ንኺህልወካ፡ ክልተ ዓቐን ፈውሲ የድሊ። እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ክታበት ዚህሉ ንውሒ ግዜ፡ ብመጠን ናይቲ ክታበት ዓይነት ይፈላለ እዩ። ካብታ ናይ መወዳእታ ዓቐን ፈውሲ ጀሚሩ ድሕሪ ኣስታት ክልተ ሰሙናት እዩ እቲ ኣካልና ነቲ ብቕዓት ምክልኻል ዓቕሙ ዘደልድሎ።

ድሕሪ ክታበት ዘሎ ግዜ

ንስኻ፡ ወላ'ውን እተኸተብካን ከምኡውን ምሉእ ናይ ጸረ-ኮቪድ-19 ምክልኻል ዓቕሚ ዘጥረኻን እንተ ኾንካ፡ ንኻልኦት ክትለክፍ ግን ትኽእል ኢኻ። ስለዚ፡ ቀጻሊ ነቲ ሃገራዊ መምርሒታትን ምኽርታትን ክትስዕብ ይግባኣካ።

To the top of the page