እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ወረዳዊ ምምሕዳር ካልማር

Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län - tigrinskaThe content concerns Kalmar län

ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝኾነ ክታበት ይካየድ ኣሎ። እቲ ዕላማ፡ ኩላቶም ኣብ ምምሕዳር ካልማር ዘለዉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝኾነ ክታበት ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ-ዓመት 2021 ንምሃብ እዩ።

ኣየኖት እዮም ቀዳምነት ዚውሃቦም ንዚብል ሕቶ ዚውሰን ብሃገራዊ ደረጃ እዩ፡ ወረዳ ካልማር ድማ ነቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ስርዓተ-ቀዳምነት እዩ ዚኽተል፡ ግን ነቶም ብመገዲ LSS ደገፍ ዚረኽቡ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ኪሰርዖም እዩ።

ናይ ክታበት መድሃኒት ምህላው፡ ነቲ ናይ ቆጸራ ግዜኻ ንምቅልጣፍ ወሳኒ እዩ፡ ወረዳ ካልማር ድማ ነቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ኣረጋውያን እዩ ቀዳምነት ዚህብ። ቆጸራ ክሳዕ እትሕዝ ገለ ሰሙናት ስለ ዚወስድ፡ ትዕግስቲ ክትገብርን ክትርዳእን ንልምነካ።  

To the top of the page