ናይ 12-ዓመት ዕላል/ዝርርብ ኣብ ናይ ሀግስቢ ማእከል ጥዕና

12-års snack på Högsby hälsocentral - tigrinskaThe content concerns Kalmar län

ንስኻ፡ መንእሰይ ክትከውን ወይ ድማ ወላዲ መንእሰይ ክትከውን ዝቐረብካን ደገፍ እትደልን ሰብ፡ እቲ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ክንክን ጥዕና (Barn- och ungdomshälsan)፡ ነዚ ዚምልከት ኣብ ሀግስቢ ማእከል ጥዕና ናይ 12-ዓመት ዕላል/ዝርርብ ኣዳሊዩ ኣሎ።

መንእሰይ ምዃንን ወይ ናይ መንእሰይ ወላዲ ምዃንን ደስ ዘብል ኪኸውን ይኽእል ኢዩ፡ ይኹንምበር፡ ኣብ ሓደ ናይ ህይወት ክፍሊ፡ ኣባኻ ከም መንእሰይ መጠን ከምኡውን ኣብ ወላዲ፡ ብዙሕ ምልውዋጣት ከም ዚመጽእ ንፈልጥ ኢና። ጭንቀትን ሻቕሎትን ጓህን ኪመጽእ ይኽእል ኢዩ፡ ኣየናይ ኢዩ ባህርያዊ ወይ ዘይባህርያዊ ንምፍላጥ ድማ የሸግር ኢዩ። እቶም ኪዝተየሎም ኣድለይቲ ዝኾኑ ሕቶታት፡ ንኣብነት፡ ብዛዕባ ዝምድናታት፡ ድቃስ፡ ጭንቀት፡ ኣብ ቲቪን ኢንተርነትን ምርኣይ ዚሓልፍ ግዜን ኪኾኑ ይኽእሉ ኢዮም።

ምሳና ዄንኩም ብሓባር ብዛዕባ'ዚ ምዝራብ ወይ ካልእ ሓሳባት እንተሎኩም ንምክፋል ተኽእሎ ከም ዚህሉ ክንገብር ኢና። ስለዚ ድማ ንኣኻ ወላዲ ወይ ንኣኻትኩም ወለዲ፡ ንኣኻ ድማ ዕድመኻ 12 ዝኾነ፡ ናብቲ ናይ 12-ዓመት ዕላል ኢልና እንጽውዖ ልዝብ ንዕድም ኣሎና።

እቲ ዝርርብ ከመይ ኢዩ ዚካየድ?

ኣብቲ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ጥዕና Barn- och ungdomshälsan ዚብል ኢኹም እትረኽቡና፡ እቲ ዝርርብ ድማ ኣስታት 45 ደቓይቕ ኢዩ ዚወስድ። እቲ ዝርርብ ኣብ ሀግስቢ ማእከል ጥዕና ወይ ድማ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ብመገዲ 1177.se ኢዩ ዚካየድ። 

ከምዚ ብምግባር ቆጸራ ትሕዝ

ናይቲ ዝርርብ ቆጸራ ምሓዝ፡ ኣብቲ 1177 Vårdguidens e-tjänster ሎግ ብምግባር ኢዩ ዚፍጸም፡ በቲ ናይ ወለዲ ኣካውንት ድማ ይትግበር።

  1. ኣብቲ 1177.se እቶ 
  2. ”Logga in” ዚብል ምረጽ
  3. በቲ ናትካ ኢ-ለጊቲማኹን ሎግ ግበር
  4. ኣብቲ ትሕቲ Agera ombud ዘሎ ናይ ህጻን ስም ጠውቕ
  5. ኣብ ትሕቲ Mottagningar ዘሎ”Hitta och lägg till” ምረጽ
  6. Barn- och ungdomshälsan Västervik ዚብል ድለ
  7. Boka tid (ቆጸራ ሓዝ) ዚብል ምረጽ
  8. tidstypen12-årssnack ዚብል ምረጽ፡ ንዝርርብ ድማ ቆጸራ ሓዝ
  9. ነቲ ናይ ቆጸራ ግዜ ንምርግጋጽ ኣይተርስዕ

መራኽቦ

ሕቶታት ምስ ዚህልዉኻ በዚ ዚስዕብ ተወከሰና bou@regionkalmar.se.

To the top of the page