ጥንሲ

ቆልዓ ኣብ “ዮሾፒንግ” ምውላድ (Jönköping)

Att föda barn i Jönköping - tigrinskaThe content concerns Jönköpings län

ቆልዓ ኣብ ”ዮንሾፒንግ” ምውላድ፡ ብኸምዚ ዚስዕብ ኣገባብ ዚፍጸም ኰይኑ፤ እዚ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ናይ ኣውራጃ ”ዮንሾፒንግ” ”ክፍሊ-መዋለዲ” ቦታታት እዩ።

ብኸመይከ ይኸውን? - Hur går det till?

ኣብዚ ኣውራጃና ዘሎዉ ሰለስቲኦም ”ክፍሊ-መዋለዲ” ቦታታት፥ ነተን ዝሓርሳ ኣዴታትን ነቶም ቆልዑን፥ ብጽቡቕን ዘተእማምንን ኣገባብ መታን ክኣልይዎም፥ ኣብ መንጉኦም ናይ ቀረባ ምትሕግጋዝ ይገብሩ’ዮም። ዳርጋ ኵሉ ጊዜ፡ ኣብታ ዝተመደበትልኪ ሆስፒታል ኢኺ ትሓርሲ፥ እንተ ደኣ ምሉእ ኰይኑ ግን፡ ኣብተን ክልተ ኣብ ዞባና ዘሎዋ ሆስፒታላት፥ ኣብ Höglandssjukhuset Eksjö ወይ ኣብ Värnamo sjukhus መጺእኪ ንኽትሓርሲ ዕድምቲ ኢኺ።

ቅድሚ ናብቲ ሆስፒታል ምምጻእኪ ግን፥ ኵሉ ጊዜ ናብቲ “መዋለዲ-ክፍሊ ቦታ” ደዊልኪ ምስ ሓንቲ “ኣዋላዲት-ነርስ” ከም ትላዘቢ ግበሪ። እዚ ድማ፡ ንሳ ነቲ ናይ “ክንክን-ጥዕና ኣዴታት” መዛግብቲ ውን ምስኣ ስለ ዘሎዋ፥ ክትመጽኢ ከሎኺ ንዓኺ ንምቕባል ጽቡቕ ምድላው ጌራ ንኽትጸንሕ ብማለት’ዩ። ኣብቲ ጥቓ’ቲ ኣፍ-ደገ፡ ንኣርባዕተ ሰዓታት ዚኣክል ማኪና ደው ክተብለሉ ትኽእል፥ 4 ናይ ማኪና መዐሸጊ ቦታታት ኣሎ። ብድሕሪ ግን፡ ነታ ማኪናኻ ናብቲ ዚኽፈሎ ናይ ሆስፒታል ናይ በጻሕቲ መዐሸጊ ማኪናታት ቦታ ክተግዕዛ ይግባእ።

ኣብቲ ቦታ ምስ መጻእኪ

ኣብቲ ናብ “መዋለዲ-ክፍሊ” ቦታ ምምጻእኪ ጊዜ፥ እቲ ዘሎኪ ናይ ክንክን-ድላይነት፡ በታ ኣዋላዲት ወይ ገለ እዋን ውን ብሓኪም ግምገማ ኪግበርልኪ እዩ። ዘገልግል ናይ መንነት ወረቐት ተማሊእኪ ምጺ። ዋላ’ኳ ‘ቲ ናይ ግምገማ ነገር ሓጺር ጊዜ እንተ ወሰደ፥ እቲ ውሕስነት ናይ ኣተሓሕዛኺ ግን፥ ኵሉ እዋን እቲ ዝልዓለ ቀዳምነት’ዩ ዘሎዎ።

እቲ ናይ ምሕራስኪ ሰዓት ከምዘይኣኸለ እንተ ተገምጊሙ፥ ክሳብ’ቲ ቅልውላውኪ በርቲዑ ናይ ሕርስኺ ጊዜ ዚኣቱ፥ ናብ ገዛኺ ተመሊስኪ ክትጽበዪ ቅርብቲ ክትኰኒ የድሊ። ቀቅድሚ ምሕራስኪ፡ ብዛዕባቶም ነንበይኖም መድረኻት-ሕርሲን መከላኸል-ቃንዛን ወዘተ፥ ኣብ 1177 ብዝሰፍሐ ብምንባብ፡ ንባዕልኺ ክተዳልዊ ትኽእሊ ኢኺ።

ሰራሕተኛታት ናይቲ “መዋለዲ-ክፍሊ”፥ እቲ ድሌተን ኣብቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ንጡፍ እዋን-ሕርሲ ጊዜ፥ ኣብቲ ክፍሊ ብኣካል ምሳኺ ንኽህልዋ እዩ።

ካብ ቤተሰብካ ኣብቲ ጊዜ ሕርሲ ክትረኽቦ ትኽእል ሓገዝ፥ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። እታ ሓራስ እትምገቦን እትሰትዮን ነገራት ካብቲ ሆስፒታል ይቕረበላ’ዩ። እቲ ኣቦን ካልኦት ቤተሰብን ግን፥ ካብቲ፡ ንኣብነት ካብ Ryhovs cafeteria” ወይ ካብ ቤትመግቢ ኪገዝኡ ወይ ናታኦም ዚብላዕን ዚስተን ነገራት ተማሊኦም ኪመጹ የድሊ። “መዝሓሊን” “ሚክሮ-ቮግስ ኡግን”፥ ኣብቲ መቐበል ኣጋይሽ ናቲ ሆስፒታል ኣሎ’ዩ።

መህድኢ-ቃንዛ - Smärtlindring

ንሕና፡ ዘይሕክምናዊን ሕክምናዊን መህድኢ-ቃንዛታት ኣገባባት ንህብ ኢና። እቲ ኣገባብ ”መህድኢ-ቃንዛ”፡ ምስታ
”ኣዋላዲት-ነርስ” ብምልዛብ’ዩ ዚምረጽ። እቲ ንሕና ክንህቦ ንኽእል ”መህድኢ-ቃንዛ” ኣገባባት፡ ከምዚ ዚስዕብ’ዩ፡-

  • ኣብ ጊዜ ሕርሲ ናይ ኣተናፍሳ ሓገዝ (Hjälp vid profylaxandning)
  • ኣብ ማይ ምእላኽ/ምሕጻብ - Bad/dusch
  • ሙቐት
  • ”ኣኩፑንክቱር” (መውጋእቲ-ብመራፍእ)
  • ንመህድኢ-ቃንዛ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቆርበትካ ዚውጋእ ጽሩይ ማይ (Sterila kvaddlar)
  • ላዕሊ-ላዕሊ ዚግበር ህዱእ ምድራዝ (Taktil massage)
  • መፈስሂ-ጋዝ (Lustgas)
  • ምድንዛዝ ”ዓንዲ-ሑቘ” (KEDA och förlossningsspinal)
  • ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ መቐመጫ ዚወሃብ መደንዘዚ (Bäckenbottenbedövning (PDB))
  • መህድኢ-ቃንዛ መድሃኒት

ብናይ ”ክንክን-ጥዕና ኣዴታት” (kvinnohälsovården) ጌርካ ውን ”TENS-apparat” ምክራይ ይክኣል’ዩ።

እቲ ንሕና ክነዳልዎ ዘይንኽእል፥ እቲ ”paracervikalbedövning (PCB/Västerviksmetoden)” ዚበሃል እዩ።

እቲ ናይ “ዓንዲ-ሑቘ መደንዘዚ” (Ryggbedövning) ”ብናይ ምድንዛዝ ዶክቶር” (narkosläkare) እዩ ዚግበረልካ። ናይ ”ዓንዲ-ሑቘ” መደንዘዚ ምስ ትደልዪ፥ መብዛሕትኡ ጊዜ ኪግበረልኪ ይክኣል’ዩ፤ ይኹን እምበር ከከምቲ ”ናይ ምድንዛዝ ዶር” ዘሎዎም ናይ ስራሕ ክብደት፥ ናይ ምጽባይ ጊዜ ከጋጥመኪ ይኽእል’ዩ።

ብድሕሪ ሕርሲ ዚግበር ክንክን - Vård efter förlossningen

ኣብቲ ”እንዳ-ሓራሳት” (BB) ትጸንሕሉ ናይ ክንክን ጊዜ፥ ከከምቲ ዘሎኪ ናይ ክንክን ኣዳይነት’ዩ። እቲ ሕርስኺ ”ንቡር-ሕርሲ” ምስ ዚኸውን፥ እቲ ትጸንሕሉ ጊዜ ካብ 6-48 ሰዓታት’ዩ። እቲ ወሳኒ ነገር፡ እታ ኣደን እቲ ቆልዓን ጽቡቕ ይስምዓኩም ምህላዉ እዩ። ኵሎም ቆልዑ ቅድሚ ናብ ገዛ ምኻዶም፥ ብንናይ ቆልዑ ዶክቶር ይምርመሩ እዮም። ገለ ቆልዑ ብቐጥታ ብድሕሪ ሕርሲ ናብ ገዝኦም ይኸዱ እዮም። ካልኦት ግን፡ ቅድሚ ናብ ገዝኦም ምኻዶም፥ ኣብቲ ”እንዳ-ሓራሳት” ንኽልተ ሰዓታት ይጸንሑ’ዮም። ብድሕሪ’ቲ ሕርሲ ውን፡ ክሳብ እቲ ቆልዓ ወዲ 7 መዓልቲ ዚኸውን፥ ምስቲ ”እንዳ-ሓራሳት” (BB) ቀጻሊ ርክብ ክትገብሪ ኢኺ። ብድሕሪኡ ግን እቲ ርክብኪ፡ ምስ ”ማእከል ክንክን-ቆልዑ” (barnhälsovården) ኪኸውን እዩ።

”እንዳ-ሓራሳት ኣብ ገዛ” ከምኡ ውን ”መቐበሊ እንዳ-ሓራሳት” - BB-hemma och BB-mottagningen

ከም ሓደስቲ ቆልዓ ዝረኸቡ ስድራቤት መጠን፥ መታን ቅሳነት እናተሰምዓኩም ናብ ገዛኹም ክትከዱ፥ በቲ ”እንዳ-ሓራሳት ኣብ ገዛ” (BB-hemma) ዚብል ኣገባብን፥ ከምኡ ውን ምስቲ “መቐበሊ እንዳ-ሓራሳትን”፥ ክሳዕቲ እቲ ቆልዓ ወዲ 7 መዓልቲ ዚኸውን፥ ቀጻሊ ርክብ ኣሎኩም’ዩ። እዚ ”BB-hemma ከምኡ ውን BB-mottagning” ዚግበረሎም፥ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ናብ ገዝኦም ዚምለሱ ስድራቤታት’ዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ምስ ሓንቲ “ኣዋልዲት-ነርስ” ብቴሌፎን ርክብ ንኽትገብሪን፥ ነቲ ቆልዓ ሒዝክዮ ናብቲ “መቐበሊ እንዳ-ሓራሳት“ ንኽትመጺ ከም ትኽእሊ ውን ይግበር። እታ “ኣዋላዲት-ነርስ” ነቲ ሕቶታትኩም መልሲ ክትህበኩም’ያ፤ ከከምቲ ዘሎኩም ኣድላይነት ርእያ ድማ ምኽሪ ክትልግሰልኩም’ያ።

ናብቲ ”መቐበሊ እንዳ-ሓራሳት” (BB-mottagningen) ነታ ኣደን፥ ነቲ ቆልዓን ነቲ ኣቦን ጥራይ ኢና ንቕበል።

”እንዳ-ሓራሳት” - BB

ኣብቲ ”እንዳ ሓራሳት” (BB) ከክልተ ወይ ኣኣርባዕተ--ዓራት ዘሎዎ ክፍሊታት ኣሎ። ኣየነይቲ ክፍሊን ናይ ዓራት-ቦታን ከም ዚወሃበኪ ዚውስኖ፥ እንታይ ዓይነት ክንክን ከም ዘድልየኪን ኣብቲ ቦታ “እንዳ-ሓራሳት” ውን ክንደይ ዝሓረሳ ኣዴታት ኣብቲ ቦታ ከም ዘሎዋን እዩ።

ከከምቲ ቦታ ምርካቡ ተራእዩ ውን፥ እቲ ብጻይኪ ኣብኡ ኪሓድር ይኽእል’ዩ። እቲ ዕላማ ናይዚ፡ እቲ ካልኣይ ወላዲ ውን ኣብቲ ኣተሓሕዛ ሓልዮት ናይቲ ሕጻን ተሳታፊ ንምግባሩ’ዩ። እዚ ዘይክኣል እንተ ዀይኑ ድማ፥ እቲ ካልኣይ ወላዲ ኣብ ጊዜ መዓልቲ መጺኡ፡ ኣብቲ ኣተሓሕዛ ሓልዮት ናይቲ ሕጻን ኪሳተፍ ይኽእል’ዩ።

እታ ሓራስን፡ እቲ ሰብኣይን ውን ኣብኡ እንተ ደኣ ሓዲሩ፥ ንሓደ ለይቲ ንነፍሲወከፎም 100 ክርኖሮ ዚኽፈል ኣሎዎም። እቲ ናይ ክንክን ጊዜ ምስ ተወድአ፥ “መኽፈሊ-ወረቐት፥ ናብ ቤትኩም ኪልኣኸልኩም እዩ። እቲ ሰብኣይ ዚኸፍሎ ገንዘብ ንዓራት ንቑርሲን እዩ።

እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ”እንዳ-ሓራሳት” ኪበልዕ ዚደሊ እንተ ዀይኑ ይክኣል’ዩ። እቲ ዚኽፈል ገንዘብ ግን፥ ብካርድ ጌራክ ዚኽፈል ጥራይ ኢና ንቕበል።

ናብቲ “እንዳ-ሓራሳት” ዚግበር ምብጻሕ

ነጻ ምብጻሕ ኪፍቀድ ዚክኣል፥ ንዓኺ፡ ንብዓል-ቤትኪን ነቶም ነቲ ሓድሽ ዝተወልደ ሕጻን ኣሕዋቱን ጥራይ ኰይኑ፥ እዚ ግን፡ ጉንፋዕ ወይ ካልእ ዚላገብ ሕማም ዘይሓዘኩም እንተ ዀይኑ ጥራይ’ዩ። ልዑል ዝዀነ ናይ ረኽሲ ምልባዕ ሓደጋ ብምህላዉ ምኽንያት፥ ነቲ ቆልዓ ካብቲ “እንዳ ሓራሳት ክፍሊ” ኣይተውጽእዎ!

ካልኦት በጻሕቲ ግን፡ ካብቲ እንዳ ሓራሳት ናብ ገዛኹም ክሳብ ትምለሱ ክጽበዩ ኣሎዎም።

ናይ ”ኣለርጂ” ጸገማት ልሙድ ብምዃኑ፥ ናብ ምሉእ’ቲ ሆስፒታል ዕንባባ ሒዝካ ምምጻእ ክልኩል’ዩ።

ናይ ምሕራስ ፍርሒ - Förlossningsrädsla

ንስኺ ብዛዕባ ናይ ምሕራስ ፍርሒ ስምዒት ዘሎኪ፥ ነዚ ዘሎኪ ፍርሒ ንምእላዩ ደገፍን ሓገዝን ኣብ “Auroramottagningen” ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ። እዚ ፍርሒ’ዚ፡ ኣብ ቅድሚ ሕርሲ፡ ኣብ ጊዜ ሕርሲ ወይ ውን ብድሕሪ ሕርሲ ዚስምዓኪ፥ ንናይ ምጥናስ ወይ ንምውላድ ዘይምድፋር ፍርሒ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ኣብዚ ”Auroramottagningen” ብዙሕ ተሞኩሮ ናይ ሓራሳት ኣዴታት ክንክን ዘሎወን “ኣዋለድቲ-ነርስታት”፥ ናይ ሕርሲ ዶክቶራት፡ ክኢላታት ስነ-ልቦና እዮም ዚሰርሑ። ምስዚ “Auroramottagningen” ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ፥ በታ ኣብ “ማእከል ክንክን ጥዕና ኣዴታት” (kvinnohälsovården) ዘላ “ኣዋላዳት-ነርስ” ጌርኪ ኢኺ።

To the top of the page