ጥንሲ

ቆልዓ ኣብ “ኤክሾ” ምውላድ (Eksjö)

Att föda barn i Eksjö - tigrinskaThe content concerns Jönköpings län

ቆልዓ ኣብ ኤክሾ ምውላድ ብኸምዚ ዚስዕብ ኣገባብ ዚፍጸም ኰይኑ፤ እዚ ቦታ’ዚ፡ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ናይ ኣውራጃ ዮንሾፒንግ ”ክፍሊ-መዋለዲ” ቦታ እዩ።

ብኸመይከ ይኸውን? - Hur går det till?

ዳርጋ ኵሉ ጊዜ፡ ካብቲ ትነብርሉ ቦታ፡ ኣብ ቀረባኺ ናብ ዘላ ሆስፒታል ኬድኪ’ኺ ትሓርሲ። ኣብዚ ኣውራጃና ዘሎዉ ሰለስቲኦም ”ክፍሊ-መዋለዲ ቦታታት”፥ ነተን ዝሓርሳ ኣዴታትን ነቶም ቆልዑን፡ ብጽቡቕን ዘተእማምንን ኣገባብ መታን ክኣልይዎም፥ ኣብ ምነጉኦም ናይ ቀረባ ምትሕግጋዝ ይገብሩ’ዮም።

ኣብታ ቀረባኺ ዘላ ሆስፒታል፡ ብዙሓት ብሓደ ጊዜ ዝሓርሳ ኣዴታት ምስ ዚህልዋ፥ ኣብተን ካልኦት ክልተ ሆስፒታላት ”Länssjukhuset Ryhov ኣብ Jönköping ወይ ኣብ Värnamo sjukhus” መጺእኪ ንምሕራስ ዕድምቲ ኢኺ። ቅድሚ ናብቲ ሆስፒታል ምምጻእኪ ግን፥ ኵሉ ጊዜ ናብቲ “መዋለዲ-ክፍሊ” ቦታ ደዊልኪ፡ ምስ ሓንቲ ኣዋላዲት ልዝብ ግበሪ። ኣብኡ ድማ ንሳ፡ ነቲ ናይ “ክንክን-ጥዕና ኣዴታት”መዛግብቲ ውን ምስኣ ስለ ዘሎዋ፥ ንዓኺ ንምቕባል ብጽቡቕ ንኽትዳሎ ኪሕግዛ ብማለት’ዩ።

ኣብቲ ናብ “መዋለዲ-ክፍሊ” ምምጻእኪ ጊዜ፥ እቲ ዘሎኪ ናይ ክንክን-ድላይነት፡ በታ “ኣዋላዲት-ነርስ” ወይ ገለ እዋን ውን ብሓኪም ግምገማ ክግበረልኪ’ዩ። ዋላ’ኳ ‘ቲ ናይ ግምገማ ነገር ሓጺር ጊዜ እንተ ወሰደ፥ እቲ ውሕስነት ናይ ክንክን ኣተሓሕዛኺ ግን፥ ኵሉ እዋን ዝልዓለ ቀዳምነት’ዩ ዚወሃቦ እዩ።

ነቲ “መዋለዲ ክፍሊ ቦታ” ብኸመይ ትረኽቦ?

ናብቲ መዋለዲ ቦታ፡ ብቐሊሉ በቲ ኣብ “Tallvägen” ዘሎ ኣፍ-ደገ ክትመጺ ትኽእሊ ኢኺ። እቲ ኣፍ ደገ፡ ካብ ሰዓት 06-21 ክፉት’ዩ። ካብቲ ሰዓታት’ቲ ወጻኢ ግን፥ ናይ ኣፍ-ደገ ቴሌፎን ኢኺ ትጥቀሚ። እቲ “መዋለዲ-ክፍሊ”፡ ኣብ 4ይ ደርቢ”፡ ኣብ ህንጻ 11 (plan 4 i hus 11) ይርከብ።

ኣብቲ ጥቃ’ቲ ኣፍ-ደገ፡ ናይ ማኪና ደው መበሊ ቦታ ኣሎ። ኣብ ጊዜ ቀትሪ፡ ንማኪና ን4 ሰዓታት ምዕሻግ ጥራይ’ዩ ዚፍቀድ። ኣብ “Stocknäsparkeringen” ግን፡ 24 ሰዓታት ማኪና ምዕሻግ ይፍቀድ’ዩ።

እንታይ ተማሊአ ክመጽእ የድልየኒ?

ካብቲ ”ክንክን-ጥዕና ኣዴታት” ዝተዋህበኪ ወረቓቕቲ፥ ናይ መንነት ወረቐት፡ ኣብ ሽቓቕ ዝዀነኪ ናይ ጽሬት ኣቝሑት፡ ከምኡ ውን ንዓኽን ነቲ ቆልዓን ዚኸውን ክዳውንቲ ሒዝኪ ምምጻእ’ዩ።

ነታ ሓራስ ዚብላዕን ዚስተን ነገራት ኪወሃባ’ዩ። እቲ ከም መሰነይታ ኰይኑ ዚመጽእ ብዓል ቤት ግን፥ ናብቲ ናይ ሆስፒታል ካፌተሪያ ”Linnean” ወይ ውን ኣብ ጊዜ መዓልቲ ናብቲ “ሬስቶራንተ”ናይ ሰራሕተኛታት ከይዱ ኪምገብ ይኽእል’ዩ። ካብ ጋዛኻ ናትካ ዚብላዕን ዚስተን ነገራት ሒዝካ ምምጻእ ውን ይክኣል’ዩ። “መዝሓል መግቢን”ከምኡ ውን “መሞቒ”ዚኸውን “ሚክሮ-ኡግን”፥ ኣብቲ መቐበል ተሓከምቲ ኣሎ’ዩ።

ንወለዲ ዚወሃብ ሓበሬታ ኣብ ኣዳራሽ ”Höglandssjukhuset” - Föräldrainformation i aulan på Höglandssjukhuset

እቲ ኣብ’ቲ ኣዳራሽ ዚወሃብ ሓበሬታ (Aulainformationen)፥ ናብ ኵሎም ሓደስቲ ወለዲን ስድራቤቶምን ዘቕንዐ ሓበሬታ እዩ። ኣብኡ እዚ ዚስዕብ ሓበሬታ ኪወሃበኩም’ዩ፡-

  • ብኸመይ ኣገባብ ጽቡቕ ምድላው ክትገብሩ ከም ትኽእሉ
  • እቲ ናይ ሕርሲ ኩነታት ምስ ጀመረ፥ እንታይ ከም ዚፍጸም
  • ናብቲ ”እንዳ-ሓራሳት” ምስ መጻእኪ እንታይ ከም ዘጋጥም
  • እቲ ኣብ ”እንዳ-ሓራሳት” ተሕልፍዮ ጊዜን ናይ ቆልዓ ምጥባውን እዩ።

ኣብ ቤትካ ዚወሃብ ናይ ሓራስ ክንክን - BB hemvård

ኣብቲ ”እንዳ-ሓራሳት” (BB) ትጸንሕሉ ናይ ክንክን ጊዜ፥ ከከምቲ ዘሎኪ ናይ ክንክን ኣዳይነት’ዩ። ”ንቡር-ሕርሲ” ምስ ዚኸውን፡ እቲ ትጸንሕሉ ጊዜ ካብ 6-48 ሰዓታት’ዩ። ቅድሚ ናብ ገዛኹም ምኻድኩም፥ እቲ ቆልዓ ብሓኪም ኪምርመር’ዩ።

ንጽባሒቱ እታ ”ኣዋላዲት-ነርስ”፡ ካብቲ ”እንዳ-ሓራሳት”ደዊላ፥ ኵሉ ደሓን ይኸይድ ምህላዉ ንምፍላጥ፥ ደሃይ ክትገብረልኪ እያ። ብድሕሪ ሓደ መዓልትን-ለይቲን፡ እቲ ቆልዓ ንኻልኣይ ጊዜ መርመራ ንኺገብር፥ ተመሊስኩም ናብቲ እንዳ ሓርሳሳት ክትመጽኡና ኢኹም።

እንዳ-ሓራሳት (BB) - BB

ኣብቲ ”እንዳ-ሓራሳት” ንጽል ወይ ብዙሕ ዓራውቲ ዚሕዝ ክፍሊታት ኣሎ። ኣየናይ ክፍሊን ኣየናይ ”ቦታ-ዓራትን” ከም ዚወሃበኪ ዚውስን፥ ኣብታ እዋን እቲኣ ክንደይ ዝኣኽላ ሓራስት ክንክን ይወሃበን ከም ዘሎን፥ እቲ ብድሕሪ ሕርሲ ንዓኺ ዘሎኪ ኣድላይነት-ክንክንን እዩ። ቦታ ኣብ ዚርከበሉ እዋን፥ ናይ ገዛእ ርእስኺ ክፍሊ ይወሃበኪ።

ቦታ ኣብ ዚርከበሉ ጊዜ፥ ሰብኣይኪ ውን ኪሓድር ይኽእል’ዩ። ዘይክኣል ምስ ዚኸውን ግን፡ ሰብኣይኪ ኣብ ጊዜ መዓልቲ መጺኡ ኣብ ምክንኻን ቆልዓ ክሳተፍ ይኽእል’ዩ። ቆልዑ ግን ብምኽናያት ናይ ሕማም ምልጋብ ሓደጋ፥ ኣብቲ ጊዜ ሕርሲ ወይ ኣብቲ ”እንዳ-ሓራሳት” ኪመጹ ኣይፍቀድን’ዩ።

እታ ሓራስ ንሓደ ለይቲ 100 ክርኖሮ ዚኽፈል ገንዘብ ኣሎዋ። ሰብኣይ እንተ ሓዲሩ ውን፡ ክንድኡ ገንዘብ ይኸፍል’ዩ። እቲ ናይ ክንክን ጊዜ ምስ ተወድአ፥ መታን ክትከፍልዎ፡ ሓደ መኽፈሊ-ወረቐት ናብ ቤትኩም ኪልኣኸልኩም እዩ።

ኣብ ”እንዳ-ሓራሳት” ዚግበር ምብጻሕ - Besök på BB

እቲ ብጻይ/ኣቦ፡ ሰዓል እንተ ዘይሓሚሙ ወይ ካልእ ዓይነት ተላጋቢ ሕማም ምስ ዘይህልዎ፥ ኣብ ዝዀነ ጊዜ መጺኡ ነቲ ዝተወልደ ሕጻን ኪበጽሖ ይኽእል’ዩ።

ኣሕዋት ናይቲ ሕጻንን ካልኦት በጻሕቲን ግን፥ ንስኻትኩም ካብ ”እንዳ-ሓራሳት” ናብ ገዛኹም ክሳብ ትምለሱ፥ ኪጽበዩ ኣሎዎም።

To the top of the page