እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19

Vaccination mot covid-19 - tigrinska

ኮቪድ-19 ሓደ ተላባዒ ሕማም እዩ። ክታበት ብብርቱዕ ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም ንኸይትመውት ተወግደሉ ዝበለጸ ኣድማዕነት ዘለዎ ኣገባብ እዩ። ክታበት ዝርግሐ ኮቪድ-19 ኣብዚ ሕብረተ-ሰብ ንምንካይ እውን ይሕግዝ እዩ። ስለዚ’ዩ ብዙሓት ሰባት ክኽተቡ ክመርጹ ኣገዳሲ ዝኸውን።

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ኢኻ ትውግኦ።

እቲ ትነብረሉ ዞባ እዩ ሓላፍነት ናይዚ ክታበት ዘለዎ። ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

ንኽታበት ጸረ ኮቪድ-19 ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ።

ክትክተብ እንተ ዄንካ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

Du kan läsa texten på svenska här.

Jönköpings län

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ብቚጽሪ ተሌፎን 08-123 680 00 ናብ ሃገራዊ ማዕከን ሓበሬታ ደውል ወይ ድማ ነቲ ናትካ ማእከል ክንክን ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ተወከሶ

To the top of the page