ክትባታት

ንነብስኹም ኣንጻር ኮቪድ-19ን ጉንፋዕን ተኸተቡ

Håll dig frisk - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

ገለ ብኮቪድ-19ን ኢንፍሉዌንዛን ዝተለኽፉ ሰባት ብኸቢድ ናይ ምሕማም ሓደጋ ኣለዎም። ንስኻትኩም ክታበት ክትወስዱ ትምከሩን ንቡር ምሉእ ጥዕና ዘለኩም ኮይኑ ዝስምዓኩምን ገና ክታበት ከድልየኩም ይኽእል እዩ።

ካብ 7 ሕዳር ጀሚርኩም ክትክተቡ ትኽእሉ ኢኹም። ቆጸራኹም ብዲጂታላዊ ኣገባብ ምዝገባ ግበሩ፣ ኣብ ብኣካል ከይድካ ጉዳይካ-ምግባር ምብጻሕ ግበሩ ወይ ድማ ኣበይን መዓስን ክታበትኩም ክትወስዱ ከም እትኽእሉ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ 026-15 03 00 ደውሉ። ምዉቕ ኣቀባብላ ንገብረልኩም!

እቲ ዲጂታላዊ ቆጸራ ምሕዛዝ፣ ናይ ቴሌፎን ደገፍን ኣበይን መዓስን ባዕልኹም ክትክተቡ ከም እትኽእሉ ሓበሬታን ብቋንቋ ሽወደን ኣሎ።

ብዛዕባ ክታበት ብቋንቋ ሽወደን ኣንብቡ 

ኮቪድ-19ን ጉንፋዕን ብረስኒ፣ ሰዓልን ቃንዛ ኣካላትን ዝልለዩ ቫይረሳዊ ሕማማት እዮም። ተላባዒነት ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ገሊኦም በቲ ሕማም ዝልከፉ ድማ ብኸቢድ ናይ ምሕማም ሓደጋ ኣለዎም። እቲ ክታበት ብምውሳድ ካብ ከቢድ ሕማም ጽቡቕ መከላኸሊ ይህበኩም - ክታበት ህይወት የድሕን።

ኣንጻር ኮቪድ-19 ክታበት ክወስዱ ዝምከሩ ሰባት፦

 • 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም
 • ኣብ ሓደ ሓደጋ ዘለዎ ጉጅለ ዝምደቡ
 • ጥኑሳት
 • 50 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም፣ ዘይተኸተቡ።
 • ኣዝዩ ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ናይ ገዛእ ርእሱ መደብ ክህልዎ ይኽእል።
 • ብፍላይ ብዓቢኡ ዝተጎድአ ጥዕናን ድኻምን ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ።

ኣንጻር ጉንፋዕ ክኽተቡ ዝምከሩ ሰባት፦

 • 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም
 • ኣብ ሓደ ሓደጋ ዘለዎ ጉጅለ ዝምደቡ
 • ጥኑሳት
 • ምስ ሓደ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ዝጎደሎ ሰብ ኣብ ገዛ ርክብ እንተሃልዩ ክታበት ክግበረሉ ይምከር።
 • ኣብ ክንክንን ማሕበራዊ ክንክንን ዘለዉ ሰራሕተኛታት።
 • ብፍላይ ብዓቢኡ ዝተጎድአ ጥዕናን ድኻምን ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ።

ነቶም በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምኽርታት ዘይተተንከፉ ሰባት፣ ክታበት ኮቪድ-19 ብነጻ ይርከብ፣ ክታበት ጉንፋዕ ድማ ብኽፍሊት ክቐርብ ይኽእል።

እቲ ዕድል ክታበት ኣንጻር ኒሞኮካል ኣብ ማእከላት ጥዕና ዓመት ምሉእ ይርከብ። ኣብ ማእከል ጥዕናኹም ተወሳኺ ሓበሬታ ሕተቱ።

ንነብስኹም ክትክተቡ ምዉቕ ኣቀባብላ ንገብረልኩም!

To the top of the page