ክትባታት

ጥዕናኻ ሓልው - ተኸተብ!

Håll dig frisk - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

ዋላ እውን እንድሕር ምሉእ ጥዕና ዘለካ ኮይኑ ይሰመዓካ ብናይ ጉንፋዕ ሳዕቤን ሕማማት ኣዚኻ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ። እቲ ክታበት ሓደ ጽቡቕ መከላኸሊ ስለዝህብ እንድሕር ተለኺፍካ ካብ ብዘይ ክታበት ቅልል ዝበለ ትሓምም ።

ኣንጻር ወቕታዊ ኢንፍሉዌንዛ ብነጻ ክታበት ዝወሃቦም ሰባት ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቅደም ተኸተል ቀዳምነት ይወሃቦም

 • 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት።
 • ድሕሪ 12 ሰሙን ጥንስቲ። ኣካል ናይ ካልእ ሓደጋ ጉጅለ እውን ዝኾኑ ጥኑሳት ዋላ ቅድሚ መበል 12 ሰሙን ጥንሲ እውን እንተኾኑ ክታበት ክወስዱ ይምከሩ።
 • ዓበይቲን ህጻናትን ካብ 6 ወርሒ ጀሚሮም እዞም ዝስዕቡ ሕማማት ወይ ኩነታት ዘለዎም:
  • ሕዱር ሕማም ልቢ
  • ሕዱር ሕማም ሳንቡእ፡ ከም COPDን ከቢድ/ዘይርጉእ ኣዝማን ዝኣመሰሉ
  • ካልኦት ናብ ምጉዳል ስራሕ ሳንቡእ ወይ ምጉዳል ሓይሊ ሰዓል ዘምርሑ ኩነታት
  • ከምኡ’ውን ምቁራጽ ምፍሳስ (ንኣብነት፡ ልዑል ስብሒ፡ ሕማማት neuromuscular(ኒውሮሙስኩላር) ወይ ብዙሕ ኣካላዊ ምጉዳል)
  • ሕዱር ሕማም ጸላም ከብዲ ወይ ውድቀት ኩሊት።
  • ዓይነት 1ን ዓይነት 2ን ሕማም ሽኮርያ
  • ብሰንኪ ሕማም ወይ ሕክምና ኣዝዩ ምጉዳል ስርዓተ ምክልኻል ከምዘጋጥም ዘመልክት ኩነታት።
 • ኣብ ገዛ ዝገብርዎ ርክብ ናይቶም ብኸቢድ ዝደኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ዘለዎም ሰባት።
 • ኣብ ጥዕናን ክንክንን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ምስቶም ዝለዓለ ሓደጋ ከቢድ ኢንፍሉዌንዛ ዘለዎም ሕሙማትን ተቐበልቲ ክንክንን ብቐረባ ዝሰርሑ።
 • ኩሎም ሰራሕተኛታት ዞባ Gävleborg ካብ 21 ሕዳር ጀሚሮም።
 • ካብ 5 ታሕሳስን ንደሓርን ካልኦት ድማ ክታበት ኣንጻር ኢንፍሉዌንዛ ክወሃቦም ይኽእል እዩ።

ናይ ናጻ ክታበት መሰል ኣለካ ድዩ የብልካን ርግጽ እንተዘይኮይንካ፡ ንወሃቢ ኣገልግሎት ክንክንካ ወይ ንናይ ክታበት ክሊኒክ ርኸቦም።

ኣበይ ከይደ ክኽተብ ይኽእል?

To the top of the page