ትግርኛ/Tigrinska

ክትባታት

Vaccination - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

Content - ክትባታት

Visa innehåll som:
ጥዕናኻ ሓልው - ተኸተብ!Håll dig frisk - tigrinska

ዋላ እውን እንድሕር ምሉእ ጥዕና ዘለካ ኮይኑ ይሰመዓካ ብናይ ጉንፋዕ ሳዕቤን ሕማማት ኣዚኻ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ። እቲ ክታበት ሓደ ጽቡቕ መከላኸሊ ስለዝህብ እንድሕር ተለኺፍካ ካብ ብዘይ ክታበት ቅልል ዝበለ ትሓምም ።

ኣበይ ከይደ ክኽተብ ይኽእል?Var och när kan jag vaccinera mig? - tigrinska

ጸረ ጉንፋዕ ክትክተብ እንድሕር ደሊኻ ምስ ናይ ጥዕናኻ ማእከል ክንክን ርክብ ግበር።

To the top of the page