እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

መርሓባ ንጸረ ኮቪድ-19 ክትክተብ!

Välkommen att vaccinera dig mot covid-19! - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

ኮቪድ-19 ክሳብ እዚ እዋን እዚ ጠንቂ ናይ ዳርጋ 4,5 ሚልዮን ሞት ኣብ ዓለም ዘስዓበ ሓደ ኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም እዩ። ኣብ ሽወደን ዳርጋ 15000 ሰባት በዚ ሕማም ሞይቶም እዮም። ኮቪድ-19 ንመንእሰያት እውን ብብርቱዕ ከጥቅዖም ይኽእል እዩ፡ ከምኡ’ውን ነዊሕ እዋን ድሕሪ እቲ ሕማም ምስ ሓለፈ ጸኒሑ ናብ ናይ መድሃኒታዊ ሽግራት ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ክታበት፣ ንነብስኻን ንኻልኦት ደቂ ሰባትን ጸረ ኮቪድ-19 ንኽትከላኸል እቲ ዝሓሸን ዝተረጋገጸን ኣገባብ እዩ። ነቲ ክንክን ሕማም እውን ምእንቲ ንኹሎም እቶም ሕሙማት ኣብ እዋን እቲ ላብዕ ናይ ካልእ ክንክን ክረኽቡ ክጽበዩ ዝተገደዱ ሕሙማት ክኣልዮም ክኽእል ትሕግዝ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ንቡር ክሰርሕ ንኽኽእል ተበርክት።

እቶም ኣብ ሽወደን ዝፍቀዱ ክታበታት ጸረ እቲ ሕማም ሓደ ጽቡቕ መከላኸሊ እዮም ዝህቡ። ንጥዕናኻ ካብ ክታበት ምውሳድ ብኮቪድ-19 ምሕማም እዩ እቲ ዝለዓለ ስግኣት።

ብዛዕባ ጸረ ኮቪድ-19 ብዙሓት ወረታት እዮም ዝበሃሉ። ንኣብነት ቆልዓ ንኽትወልድ ከምዝጸልዉ፡ ወይ ሕደገኛታት ትሕዝቶታት ከምዘለዎም እዚ ብምስጢር ከምዝተሓዝን። እዚን ካልኦት ብህሊታትን መሰረት የብሎምን።

ሰለስተ መንገድታት ናብ ክታበት፡

  • ብመንገዲ 1177.se/Gavleborg ገይርካ ቆጸራ ሓዝ። እንድሕር ቋንቋ ሽወደን ዘይትኽእል ኾይንካ፡ ቆጸራ ንኽትሕዝ ንሰብ ሕተት።
  • ብቋንቋን ሽወደን ወይ እንግሊዝኛ ገይርካ ቆጸራ ንኽትሕዝ ናብ 026-15 03 00፡ ወይ ንሰብ ክድውለልካ ሕተት።
  • ናብ ብዘይ-ቆጸራ-መቐበሊ ብጻሕ። ሽዑኡ ቆጸራ ምትሓዝ ኣየድልየካን እዩ። ሓበሬታ ብዛዕባ ብዘይ-ቆጸራ ምምጻእ ኣብ 1177.se/Gavleborg ኣሎ። እንድሕር ቋንቋ ሽወደን ዘይትኽእል ኾይንካ ብዛዕባ ዕለትን ሰዓትን ናይ’ቲ ዝቐረብ ናይ ብዘይ-ቆጸራ-ክታበት ንማእከል ክንክንካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
To the top of the page