ห่วงอนามัยคุมกาเนิดชนิดเคลือบทองแดงใน Skåne ได้มีการชารุด

Trasiga kopparspiraler i Skåne - thailändskaThe content concerns Skåne

ห่วงอนามัยเป็นอุปกรณ์คุมกาเนิดเพื่อป้ องกันการตัง้ ครรภ์ ใน Skåne ได้มีผู้ใช้บางคนที่ได้รับห่วงอนามัยคุมกาเนิดชนิดเคลือบทองแดงที่ถูกพบว่ามีการชารุด ซึ่งได้มีการใช้ในระหว่างเดือนมกราคม 2015 จนถึงฤดูร้อนปี 2018 ถ้าหากในช่วงนัน้ ท่านได้ใสห่ ่วงอนามัยแล้วเป็นกังวล ให้ท่านโทรหาผดุงครรภ์ของท่าน

ห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดเคลือบทองแดงที่ชำรุดนี้มีชื่อว่า Novaplus T380 เกือบหกพันคนใน Skåne ที่ได้ใส่ห่วงอนามัยนี้ และได้มีการชำรุดจำนวนหนึ่งในสิบ โดยส่วนมากจะมีการเสียหายเมื่อทำการถอดออกมาจากมดลูก ภูมิภาค Skåne ได้หยุดการใช้ห่วงอนามัยเหล่านี้ทันทีเมื่อพบว่ามีการชำรุด

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากห่วงอนามัยที่ชำรุด แต่มีบางคนนั้นตั้งครรภ์ โดยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเพราะการชำรุดของห่วงอนามัย โดยปกติแล้วจะมีน้อยคนทีใส่ห่วงอนามัยแล้วแต่ยังตั้งครรภ์อยู่ ถึงอย่างนั้นก็ไม่มียาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิดใด ๆ ที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

To the top of the page