Covid-19

ܫܽܘܠܩܳܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܘܒܝܕ ـ 19

Så bokar du vaccination mot covid-19Innehållet gäller Stockholms län

ܦܢܺܝܬܼܳܐ ܕܣܬܽܘܟܗܽܘܠܡ ܡܩܰܪܒܳܐ ܫܽܘܠܩܳܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܘܒܺܝܕ ـ 19 ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܐܺܝܬܼܰܝܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ 18 ܫܢܰܝ̈ܶܐ ܠܦܽܘܬܼ ܡܟܳܢܽܘܬܼܳܐ ܘܫܟܼܺܝܚܽܘܬܼܳܐ ܕܫܽܘܠܩܳܚܳܐ . ܗܿܘ ܫܽܘܠܩܳܚܳܐ ܡܥܰܕܶܪܠܰܢ ܒܡܰܒܨܪܳܢܽܘܬܼܳܐ ܕܦܪܳܣܬܳܐ ܕܡܰܛܶܦܝܳܢܽܘܬܼܳܐ ܗܳܟܼܰܢ ܒܳܨܪܳܐ ܥܶܠܬܼܳܐ ܕܒܳܗ ܦܳܐܶܫ ܠܳܢ ܟܶܐܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ .ܡܶܛܽܘܠ ܥܶܠܬܼܳܐ ܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܼܝܗܝ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܓܰܒܺܝܢ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܠܫܽܘܠܩܳܚܳܐ .

Till toppen av sidan