Olika vårdformer

Företagshälsovård (Företagshälsan)

Innehållet gäller Stockholms län

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns företagshälsovård att tillgå för de anställda beroende på hur arbetsförhållandena ser ut och vad som krävs på den enskilda arbetsplatsen.

Företagshälsovården (Företagshälsan) är en oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering. De arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. De identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. 

Man brukar prata om företagshälsovård som begrepp när det gäller hela branschen och företagshälsa mer när det gäller mottagningarna. De flesta som arbetar inom företagshälsovården kallar sin verksamhet för företagshälsa.

Företagshälsan måste anlitas om arbetsgivaren inte själv kan hantera arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering.

Arbetsmiljölagen innebär att du har rätt till en bra arbetsmiljö och att sjukdomar och olycksfall i ditt arbete måste förebyggas och undvikas. Dina arbetsförhållanden ska anpassas efter dina förutsättningar och har du varit sjukskriven en längre tid ska du få hjälp att börja arbeta igen.

På en del arbetsplatser finns det en egen intern företagshälsa inbyggd i verksamheten men de flesta anlitar fristående företagshälsovårdsföretag. Företagshälsovården är privat och betalas helt av din arbetsgivare.

Arbetsmiljö

Företagshälsan arbetar framförallt förebyggande för att skapa arbetsplatser där de anställda är friska och för att förebygga ohälsa. Om du till exempel utsätts för buller, dålig ventilation eller kemikalier i ditt arbete kan företagshälsan undersöka riskerna och lämna förslag på vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön. företagshälsan arbetar med att förebygga sådant som belastningsproblematik, psykisk ohälsa och med att systematisera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

För att undvika belastningsskador kan du få hjälp av en ergonom. En ergonom arbetar bland annat med att anpassa arbetsredskap och arbetsmiljö efter de behov och förutsättningar som finns.

Upplever du en risk för psykisk ohälsa på din arbetsplats kan samtal med en beteendevetare vara ett stöd både för att förebygga och åtgärda problemen, på individ, grupp och organisationsnivå.

Vill du utveckla ditt systematiska arbetsmiljöarbete så kan t ex en arbetsmiljöingenjör bidra till att ta fram de rutiner och processer som behövs på just din arbetsplats.

Har du skadat dig på jobbet kan företagshälsan hjälpa din arbetsgivare att göra en utredning för att undvika att andra personer skadas på samma sätt.

Företagshälsankan också göra läkarundersökningar och hälsokontroller, och hjälpa till vid kriser, missbruk och stress i arbetet.

Du kan också få delta i en kartläggning av hela personalens hälsa och arbetsmiljö på din arbetsplats. Är du chef kan du få tillgång till kurser inom organisation och ledarskap.  

Företagshälsan hjälper många arbetsplatser att förbättra hälsan hos de anställda genom att stödja arbetsgivaren att skapa en bättre arbetsmiljö och erbjuda friskvård samt utbildning. 

Arbetsanpassning och rehabilitering

Vid så kallad arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering samarbetar företagshälsan med dig, din arbetsgivare och försäkringskassan.

Arbetsanpassning innebär att din arbetssituation anpassas efter dina förutsättningar för arbetsuppgifterna. Det kan bland annat behövas om du har en funktionsnedsättning eller om du inte kan arbeta på samma sätt som tidigare på grund av en belastningsskada, psykisk ohälsa eller graviditet. Du kan då få hjälpmedel, förändringar i arbetsmiljön eller andra arbetsuppgifter.

Efter en längre tids sjukskrivning kan du behöva hjälp för att kunna återgå till ditt arbete. Du kan då få arbetsinriktad rehabilitering med arbetsanpassning, läkemedel och psykologisk rådgivning.

Statlig satsning på tidiga insatser

All erfarenhet och statistik visar att det finns risker med längre sjukperioder. Möjligheterna att återgå i arbete blir svårare ju längre tiden går. Det är därför viktigt att insatserna sätts in i tid, i många fall redan när det finns en risk att bli sjuk.

Regeringen har därför avsatt pengar som arbetsgivaren kan söka för att förbättra möjligheterna för anställda att tidigt få kontakt med företagshälsovården, så kallat ”Arbetsplatsnära stöd”.

Stödet kan bland annat användas vid upprepad korttidsfrånvaro, oklar arbetsförmåga, risk för sjukskrivning eller svårighet att återgå i arbete efter sjukdom. Då kan det handla om ett läkarbesök hos företagshälsovården som tillsammans med arbetsgivaren och dig kommer överens om en plan för hur du ska börja arbeta igen och vilka insatser som behövs. Företagshälsan planerar och organiserar planen och insatserna.

Vart ska jag vända mig?

Om du inte mår bra och tror att det beror på din arbetsplats bör du vända dig till din arbetsgivare. Har din arbetsgivare avtal med företagshälsovården kan du i vissa fall vända dig direkt dit, ibland till och med utan att din arbetsgivare behöver veta något.

Inom företagshälsovården arbetar framförallt sjuksköterskor, läkare, ergonomer, beteendevetare, hälsovetare och arbetsmiljöingenjörer.

Om det behövs kan företagshälsan skriva en remiss till den offentligt finansierade vården.

Till toppen av sidan