Sharciyada iyo xuquuqda

U gudbinta isbitaal ama daryeel gaar ah

Remiss - somaliska

Mararka qaarkood waxad u baahan kartaa inaad daryeel ka hesho rug kale oo aan ahayn ta aad tegi jirtay. Markaasi waxad u baahan kartaa u gudbin si aad halkaasi u tagto.

Läs texten på svenska här.

Si loo tago rug caafimaad ama rugta qaabilaada degdegga ah ma loo baahna wax u gudbin ah. Halkaasi waxa lagu sameeyaa qiimeynta ugu horeysa ee dhibaatooyinka aad leedahay. Haddii loo baahdo waxad helaysaa u gudbin si aad ugu sii gudubtid takhasus kale, tusaale ahaan dhakhtarka maqaarka ama takhasuska cudurada jidhka ee saameeya dhaq-dhaqaaqa, kalkaaliyaha caafimaad ee masaajada iyo duugniinka xubnaha jirka.

U gudbinta waxay ka koobantahay warbixin ku saabsan waxa aad u baahantahay inaad hesho ee daryeel caafimaad, tani waxay ahaan kartaa qiimeyn, baaritaan ama daweyn. Waxa intaasi sii dheer oo u gudbinta ku jira tusaale ahaan warbixin ku saabsan sida aad dareemayso, waxa calaamado ah ee aad leedahay iyo cudurada iyo dhibaatooyinki hore.

Badanaaba waa dhakhtar qofka qora u gudbin, laakiin waxa kale oo jira shaqaale caafimaad oo kale kuwaas oo fursad u haysta inay sameeyaan tani, tusaale ahaan kalkaalisada caafimaad ee xarunta daryeelka caafimaadka caruurta.

Caadi ahaan adigu ma arkaysid u gudbinta, laakiin waa inaad mar kastaba heshaa oo ogaataa sababta u gudbinta loo dirayo iyo waxa uu yahay daryeelka aad heli doonto marka lagaaga yeedho rugta caafimaad ee qaabilaysa u gudbinta. Waxa kale oo ay tahay inaad ogaato dhererka wakhtiga aad u baahan karto inaad sugto si aad u timaado rugtan caafimaad, taas oo tusaale ahaan ku oolaan karta isbitaal goboleed

Rugaha caafimaadka qaarkood waxay mar kastaba shuruud ka dhigaan u gudbin ka timi dhakhtar si loo helo ballan. Rugaha caafimaadka ee shuruud ka dhiga u gudbin way kala duwanyihiin. Sidaas darteed waa inaad adigu soo ogaatid sida ay u shaqayso rugta caafimaad ee aad doonaysid inaad tagto. Noocyada qawaaniinta khuseeya u gudbinta waxa iskood u go'aamiya maamulka caafimaadka gobolka iyo gobol kastaba.

To the top of the page