Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Ballanta caafimaad ee lagu tago rugta caafimaadka carruurta (BVC) markii ilmuhu 8 bilood gaaro

Hälsobesök på BVC vid 8 månader - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Marka uu ilmuhu jiro 8 bilood waxaa guriga idinku soo booqan doonaa kalkaalisada caafimaadka oo ka socota rugta daryeelka caafimaadka BVC. Waxaa uu ilmumu heli doonaa fursad lagu baadho isaga oo jooga gurigiisa.

To the top of the page