Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Ballanta caafimaad ee rugta caafimaadka carruurta (BVC) markii ilmuhu jiro 1 sano – kulanka kooxda ee kalkaalisada iyo dhakhtarka

Hälsobesök på BVC vid 1 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Marka uu ilmuhu jiro 1 sano waxaa aad la kulmi doontaan kalkaalisad caafimaadka iyo dhakhtar labadaba.

To the top of the page