Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Ballanta caafimaad ee rugta caafimaadka carruurta (BVC) markii ilmuhu 6 bilood gaaro – ballanta kooxda ee lala yeesho kalkaalisada iyo dhakhtarka

Hälsobesök på BVC vid 6 månader - teambesök med läkare - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Marka uu ilmuhu jiro 6 bilood waxaa aad la kulmi doontaan kalkaalisad caafimaadka iyo dhakhtar labadaba.

To the top of the page