Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Ballanta caafimaad ee ugu horraysa waxay rugta caafimaadka carruurta (BVC) qabataa markii ilmuhu jiro 0-14 maalmood

Första hälsobesöket på BVC vid 0-14 dagar - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Marka uu dhasho ilmahaagu waxaa aad la xidhiidhi doontaa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka ee qaabilsan ilmahaaga (BVC) ee aad dooratey. Kulanka ugu horeeya ee lala yeesho rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka waxaa uu qabsoomaa sida caadiga ah labo todobaad ka dib marka uu ilmaha guriga yimaado. Waxaa guriga idinku soo booqan doonaa kalkaaliso caafimaad oo ka socota rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.

To the top of the page