Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Waaxda tallaalka ee Gobolka Västernorrland ballan ka qabso

Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - somaliskaThe content concerns Västernorrland

Haddii 16 sano aad buuxsatay ama da'daada ka wayn tahay, waxaad imminka ballansan kartaa tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19]. Halkaan hoos ka eeg liiska waaxyada layska tallaalo oo aad ballan ka qabsan karto.

To the top of the page