Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Talaalka covid-19

Vaccination mot covid-19 - somaliska

Covid-19 waa cudur faafa. Tallaalku waxa weeye habka ugu fiican ee loogaga hortagaayo in cudurka si xun/aad loogu xanuunsado ama loogu dhinto.

Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo, waxaana loo baahan yahay in 3-4 toddobaad u dhaxeeyaan cirbadda koowaad iyo tan labaad.
Waxa tallaalka cirbad lagaaga siinayaa cududa.

Gobolkaaga ayaa ah cidda talaalka ka mas'uulka ah. Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa khuseeya meesha aad joogto.

Uma baahnid inaad tallaalka covid-19 lacag ka bixiso.

Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is tallaasho.

Macluumaadka qoraalka ayaa khuseeya carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.

Du kan läsa texten på svenska här.

Sidee ayaan sameeyaa si aan tallaal ugu helo?

Dhammaan dadka 12 sano jir buuxiyey waxa loo soo bandhigayaa tallaal. Carruurta qaar marka laga soo blaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa.

Xitaa qofka magangalyo doonka ah ama Iswiidhan sharci la’aan ku jooga ayaa bilaash tallaalka loo siinayaa. Waxay taasi khuseysaa xitaa qofka Iswiidhan wax ka barta ama ka shaqeeyaba isagoo xitaa aanu muwaadin Iswiidhish ah ahayn.

Waxa laguu soo jeedinayaa inaad is tallaasho xitaa haddii uu covid-19 hore kuugu dhacay.

Västerbotten

Tani waa sida aad ugu samaynaysid Västerbotten

Waxaad balanta ka sameynaysaa adoo ku galaaya 1177.se aqoonsi ama wacaaya xarun caafimaad. Haddii aanad fursad u helin inaad sameysid balanta oo onlaayna ama wacdid, waxaad markasta booqan kartaa xarun caafimaad si aad u sameysid balan.

Ma wici kartid 1177 si aad u sameysid balan.

Haddii aanad lahayn lambarka aqoonsiga shakhsiga ee Iswidhish-ka

Wali waad is talaali kartaa xataa haddii aanad haysan lambarka aqoonsiga shakhsiga ee Iswidhiska. Waxaad sameynsan kartaa balan adoo aadaya xarun caafimaad oo aad dooratay ama booqanaya talaalka bilaa balanta ah.

Soo qaado nooca aqoonsiga, sida kaadhka LMA card ama kaadhka EU.

Haddii aad haysatid lambar dheeriya oo aad heshay intii lagu jiray tagitaankaagii hore ee daryeelka caafimaadka, waad isticmaali kartaa. Lambarka waxa kaliya lagu isticmaalaa daryeelka caafimaadka oo ma isticmaali karaan ama ma raadraaci karaa masuuliyiin kale.

Booqosho bilaa balan ah – drop in

Talaalka booqashada bilaa balanta ayaa imika la bixiyaa oo meelo gaara degmada ah. Halkaas ayaad iska talaali kartaa adoon horey u sameyn wax balan ah.

Haddii aad marhoreba balan sameysay, waa iska joojin kartaa haddii aad dooratid in lagaa talaalo xarun booqasho bilaa balan ah.

Waxaad ka heli doontaa dhamaan wakhtiyada aad sameyn kartid balanta onlaaynka sidoo kale dhamaan wakhtiyada iyo goobaha xarunta booqashada bilaa balanta Vaccination mot covid-19 i Västerbotten (af-iswiidish ayay warbixin ku qoran tahay).

Ka samee wakhti go’an onlaaynka

Markaad gashid 1177.se si aad u sameysid balanta, macluumaadku wuxuu noqon doonaa Iswidhish. Haddii aanad akhrin Karin Iswidhishka, waxaad weydiisan kartaa qof kuu dhow caawimo sameynta balanta onlaaynka ah. Waxaad sidoo kale wici kartaa ama booqan kartaa xarunta caafimaadka si aad u sameysid balanta.

Waxaad ka heli doontaa dhamaan wakhtiyada aad sameyn kartid balanta onlaaynka sidoo kale dhamaan wakhtiyada iyo goobaha xarunta booqashada bilaa balanta Vaccination mot covid-19 i Västerbotten (af-iswiidish ayay warbixin ku qoran tahay).

Muuqaalka How to book an appointment for vaccination against COVID -19 (sida loo sameeyo balan talaalka Covid -19), waxaad arki kartaa sida loo sameeyo iyadoo talaabo-talaabo ah haddii ay ugu adag tahay inaad fahamtid Iswidhiska (muuqaalka oo Ingiriisi ah).

Dibu sameynta balanata ama joojinta

Waxa muhiima inaad timaadi wakhtiga aad balansatay madaamoo laguu qabtay talaalka adiga oo balansaday.

Tani waa sida loo sameeyo

Adiga oo ka sameystay balanta onlaayn waa inaad ka joojisaa ama dib uga sameysataa adoo galaya 1177.se oo guji "Se bokade tider" Waxaad isticmaali kartaa linkiga "Av/omboka tid för vaccination mot covid-19" boga Vaccination mot covid-19 i Västerbotten shaybaadhka aad balansatay. Haddii aad ku sameysay balanta tilifoon, jooji ama dibu uga same adoo wacaaya xarunta caafimaadka.

Ma wici kartid labarka tilifoonka 1177 si aad u joojisid balantaada.

Haddii aad u baahan tahay inaad dib u balansatid wax ka yar 24 saacka hor booqashadaada

Haddii aad xanuusanaysid una baahan tahay dib u balansi wakhti kale, waa inaad wacdaa xarunta caafimaadka.

Haddii aanad qorshayn inaad kasoo habsaantid booqashada balansan ama aad joojisid mar danbe

Haddii aanad iman wakhtiga balantaada, waa inaad bixisid lacag. Taasi waxay sidoo qabanaysaa haddii aad joojsid wakhtiga balanta wax ka yar 24 saac ka hor booqashadaada. Lacagtu waa SEK 250.

Ka fikir ka hor talaalka

  • Soo qaado kaadhka aqoonsigaaga oo buuxi bayaanka caafimaad.  Waxaad sidoo kale ka heli kartaa bayaanka caafimaadka ee aad buuxinaysid booqashada talaalka.
  • Haddii aad ka qaadatay irbadaadii koobaad meel ka baxsan Degmada Västerbotten, waa inaad soo qaadatid kaadhkaaga aqoonsiga ama kasoo saartid diwaankaaga caafimaad.
  • Xidho dharka fududeeya inaad ka qaadatid irbada talaalka xaga sare ee gacanta. Tusaale ahaan, shaadh gacmo gaaba.
  • Shaqaalaha aad la kulantid waxay ku hadlaan Iswidhish iyo Ingiriisi. Haddii aad iska talaashay xarun caafimaad, waxaa macquula inaad heshid turjumaan. Waa inaad markaa u sheegtid shaqaalaha wakhtiga balantaada.
  • Dhamaan shaqaalaha daryeelka caafimaad ee aad la kulantid waxa waajib ka saaran yahay asturnaanta. Tani macneheedu waa looma ogola inay u sheegaan daaweyntaa qof ka baxsan shaybaadhka. Tani waxay qabanaysaa iyadoo loo eegin inaad tahay muwaadin Iswidhish ah ama aan ahayn.
  • Isticmaal maaskaro arimaha la xidhiidha talaalkaaga. Haddii aad  baahan tahay qof inuu kusoo raaco, isla taas ayaa looga baahan yahay isagana/iyadana.

Usoo kaxayso kaliya qaraabo dhow goobta talaalka haddii aad rabtid.

Safarka talaalka

Ma heli kartid safar daryeel caafimaad ama magdhow safarka goobtaada talaalka COVID-19. Haddii laguu damaanad qaaday adeeg kab socdaala, waxaad u isticmaali kartaa safarka. Waxaad codsan kartaa u safrida goobta kuugu dhow ee talaal haddii aanad tagi karin adigu oo waxyaabahan soo socda ayaa ku qabanaaya:

  • Ma awoodid inaad ku safartid gadiid dadweyne mana awoodid gadiid kale.
  • Ma haysatid qof kaa caawin kara safarka.

La xidhiidh xaaladaasi beställningscentralen för serviceresor (xarunta dalabka adeega socdaalka) ee 0771-25 10 20 wixii qiimeyn ah. Shaqaalaha ayaa kuugusoo jawaabi doona Iswidhish, lakiin waxay ku hadlaan Ingiriisi haddii loo baahdo.

Wax badan ka khair shuruucda khuseeya helida magdhowga socdaalka safarka boga Sjukresor i Västerbotten (macluumadka oo Iswidhish ah).

Sidan ayaa talaalka loo sameynayaa

Waxa cirbada tallaalka lagaa siinayaa cududa. Waxaad marka cirbada lagu siiyo meesha sii joogi doontaa 15 daqiiqo. Taasi waxa weeye si caafimaadkaaga loogu hubiyo. Qaado dhamaan  cirbadaha laguu soo bandhigaayo. Markaas ayaad difaac wanaagsan oo Covid-19 kaa ilaaliya helaysaa. Waxa cirbadaha lagu kala siin doonaa marar kala duwan.  

Waxaa jira qoraal ka badan oo ku saabsan inta tallaal ee dadka kala duwan la siinaayo: Imisa jeer ayaa la igula talinayaa inaan is tallaalo? Qoraalku waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.

Weydii shaqaalaha daryeelka caafimaadka haddii ay jirto wax aad iska weydiinayso.  tallaalkaaga.

Weydii shaqaalaha daryeelka caafimaadka haddii ay jirto wax aad iska weydiinayso tallaalkaaga.

Miyaan is tallaali karaa haddii aan jiranahay?

Waa in aanad is tallaalin haddii aad leedahay qandho ama calaamado covid-19 ah. Sug ilaa intaad hadana ka soo roonaaneyso.

Sidee ayaan ka dib dareemayaa?

Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun, inaad daal dareento maalinta ugu horreysa ee tallaalka ka dib. Waxa sidoo kale dhici karta inaad barafoowdo/dhaxamooto, aad qandho yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan.  Waxa loo yaqaanaa saameynta xun waxaanay caadi u tahay carruurta iyo dadka waaweyn ee tallaalka qaata.

Waxay taasi caadi ahaan noqotaa dhibaato khafiif ah iyadoo dhowr maalmood gudahood iska tagta.  

Saameynta xun ee tallaalka 

Malaayiin qof ayaa covid-19 iska tallaalay. Waa wax aan caadi ahaan dhicin inaad saameyn xun yeelato ka dib markaad tallaalka qaadato. Waxa ka khatar weyn inaad covid-19 si xun ugu xanuunsato.

Dumarka uurka leh ama naaska nuujinaaya

Dumarka uurka leh ayaa aad ugu jiran kara covid-19. Si aad naftaada iyo ta ilmahaba ugu illaaliso ayaa laguugu soo jeedinayaa tallaalka.  

Waxyeello uma keeneyso ilmaha caloosha ku jira. 

Waad is tallaali kartaa xitaa haddii aad naaska nuujinayso.

Kalkaalisadaada kala hadal si aad ugu ogaato waxa adiga ku khuseeya. 

Wax dheeraad ah oo ku saabsan uurka iyo Covid-19 ka akhri

Carruurta iyo tallaalka

Carruurta ayaa Covid-19 aad ugu xanuunsan karta, inkastoo aanay taasi wax caadi ah aheyn. Carruurta da'doodu tahay 12 sano jir iyo wixii ka weyn ayaa sidaas darteed tallaalka loo soo bandhigayaa. Carruurta qaar marka laga soo bilaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa cudur xun oo sanbabada ah. Dhakhtarka ilmaha daaweynaaya kala hadal wixii idinka idin khuseeya.

Dadka ka yar 18 sano jir ayaa u baahan kara ogolaanshaha waalidka/daryeelaha si uu tallaalka ugu helo. La xiriir qof jooga meesha tallaalku ka dhacaayo haddii aad dooneyso inaad is tallaasho, laakiin aanad ogolaansho haysan.

Qofka hore ugu yeeshay xasaasiyad xun

Kala hadal dhakhtar haddii aad horey u yeelatay xasaasiyad aad u xun taas oo aad u baahatay inaad isla maalintaasba daryeel caafimaad raadsato. Waxa taas keeni kara tallaal, dawo ama wax aad cuntay. 

Tallaalka si taxaddar leh ayaa loogu kantaroolay

Tallaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee tallaalada kale. Malaayiin qof oo dad waaweyn iyo carruurba leh ayaa tallaalka qaatay iyadoo cilmi baadhayaal ay daraasad saameyntiisa ku sameeyeen. Waxa sii socota in tallaalka daraasad lagu sameeyo. 

Waxa uu Covid-19 kugu dhici karaa xitaa haddii lagu tallaalay. Laakiin dadka la tallaalay badankoodu xoog uma xanuunsadaan.

Waxyaalo badan oo af Somali ah ayaa ku jira

Soomaali

Waxaad halkan ka arki kartaa waxyaabaha ku jira bogga 1177.se oo af Soomaali ku dhigan. Gobolka bogga xaggiisa sare ka dooro si aad ugu aragto waxyaabaha ku khuseeya.

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page