Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Tallaalka ka hortagga cudurka covid-19 ee loogu talagalay carruurta 12-15 jirka ah ee dhigata dugsiyada ku yaala Gobolka Stockholm

The content concerns Stockholms län

Carruurta 12 - 15 jirka ah waxaa dugsiga lagu siindoonaa tallaalka ka hortagga cudurka covid -19

Hey'adda caafimaadka dadweynuhu waxay ku talinaysaa in carruurta da'doodu u dhaxayso 12 - 15 la siiyo tallaalka ka hortagga cudurka covid-19. Tallaalku wuxuu carruurta ka difaacayaa cudurka covid-19 waxayna sidoo kale sii wadan karaan dhigashada dugsiga iyo ka qeyb qaadashada howlaha wakhtiyada firaaqada. Si dhammaan carruurtu ay u helaan fursado isku mid ah ee tallaal badbaado leh, mid fudud ooloo siman yahay, waxay hey'adda caafimaadka dadweynuhu ku talinaysaa in tallaalka lagu sameeyo dugsiga.

Tallaalkii dudsiyada gobolka Stockholm wuu bilowday

Gobolka Stockholm ayaa mas'uul ka ah howlaha tallaalka ee dugsiyada gobolka. Maamulka gobolka ayaa soo saaray qorshe guud oo isku dubbaridka tallaalayaasha iyo dugsiyada. Kalkaaliyayaasha caafimaadka ee dugsiga ilmaha iyo tallaalayaasha ayaa iska kaashanaya goorta iyo sida tallaalka laftiisa loo fulinayo. Tallaalayaasha ayaa iska leh mas'uulinimada dhinaca daawooyinka.

 Adiga iyo ilmahaagu waxaad heli doontaan dhammaan macluumaadka aad uga baahan tihiin dugsiga wakhti idinku filan inta tallaalka ka horeysa. Waxaad warbixinta ku helaysaa sidii uu dugsigu caadi ahaan warbixinta idiinkugu soo dirijirey. Tallaalku waa ikhtiyaari oo waa lacag la’aan. Sug inta aad ka heleyso warbixin kaaga timaada dugsiga. Ha isticmaalin foomamka oggolaanshaha/warqaddaha bayaanada caafimaadka ee carruuraha kale ee la geliyey bogga1177.se ama kuwa aad tusaale ahaan u isticmaashay carruurta ka waaweyn. Foomamkani ma khuseeyaan tallaalka dugsiga.

Waxyaabahan ayaad u baahan tahay inaad ogaato si aad ugu diyaargarowdo:

Warbixin, foomka oggolaanshaha iyo waraqadda bayaanka caafimaadka

Ilmahaaga waxaa dugsiga laga soo siin doonaa warqad warbixin ah iyo foom oggolaansho ah oo ay la socoto warqad bayaan caafimaad, kuwaas oo aad si deggen guriga ugu buuxinaysaan. Sug ilaa intaad dugsiga ka heleysaan warbixin. Haddii aad tihiin laba qof oo mas'uul carruurt ka ah markaa labadiinuba waxaad u baahan tihiin inaad wada saxiixdaan foomka oggolaanshaha. Oggolaanshuhu wuxuu markaa khuseeyaa labada goojo ee uu ilmuhu dugsiga ka qaadanayo. Ilmuhu waa inuu jiraa 12 sano si loo tallaalo. Sababtuna waa iyadoo tallaalka ilmaha la siinayo hadda loo oggol yahay laga bilaabo da’da 12 jirka ah. Carruurta ka yar 12-ka sano waa inay sugaan tallaalka.

Wuxuu ilmahaadu qaadanayaa tallaalka Pfizer / BioNTechPfizer/BioNTech

Carruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 ayaa laba goojo ka qaadanaya tallaalka Pfizer BioNTech. Hay'adda caafimaadka bulshada ayaa tallaalkaa ku talineysa maxaa yeelay waa tallaalka ugu baaris badan marka loo eego carruurta da'doodu u dhaxayso 12-15 sano.

Miyuu  ilmahaadu ka sameeyey  falcelin xasaasiyad aad u xuni tallaal uu hore u qaatay

Carruurta inta badan leh xasaasiyad fudud waxa lagu tallaali karaa dugsiga. Carruurta leh xasaasiyad aad u xun waxay kalkaalisada dugsigu u gudbin doontaa qiimayn caafimaad ama ballan looga qabto rugta qaabbilaada tallaalka, rugta caafimaadka ama rugta takhasuska, taas oo ay ku xiran natiijada qiimaynta la sameeyey iyo xaaladda ilmaha. Haddii aad adigu ogtahay in ilmahaagu qabo xasaasiyad aad u xun ama uu si xoog leh uga ficil-celiyey tallaalo hore loo siiyey, markaa waxaa ugu sahlan inaad isla markiiba doorato inaad ballan ka qabsato app-ka Alltid öppet ama telefoonka aad ka ballansato halkii aad ka sugi lahayd dalabka tallaalka ee dugsiga kaaga imanaya. 

Waxyeellooyinka tallaalka

Tallaalka carruurta la siinayaa waa mid la hubo laakiin wuxuu sababi karaa waxyeelooyin sida qandho iyo madax xanuun, waxyeelooyinkani waa kuwo fudud iyagaana badanaaba iskood isaga bogsooda.  Carruur aad u yar ayuu tallaalku u keenay xanuun muruqa wadnaha ah. Waa wax aan aad caadi u ahayn isaga ayaana iskii iska taga. Laakiin way wanaagsan tahay inaad la socoto oo aad caawimaad daryeel u raadiso ilmaha haddii ilmuhu yeesho astaamo sida xabadka/laabta oo xanuunta, wadno garaac iyo xiiqitaan muddo afar toddobaad gudahooda ah tallaalka ka dib. Goorta ugu badan ee uu ilmaha xanuuno muruqa wadnuhu haleelo waa marka uu xanuun fayrasa ku dhaco sida xanuunka cudurka covidka, marka loo eego tallaalka ka hortagga cudurka covid-19.

Ka akhriso wax badan oo ku saabsan waxyeelooyinka caadiga ah ee dhifka ah ee tallaalka  Pfizer/BioNTechs lakemedelsverket.se (waa iswiidhish keliya)

Raadi xaqiiqooyinka oo ha rumaysan xanta/kutiri-kuteenta

Waa wax iska caadi ah in aad su'aalo qabtid oo aad dareento welwel marka aad go'aan ka qaadanaysid in ilmahaaga la tallaalo iyo in kale. Qaar ka mid ah waxa laga sheegay tallaallada ayaa laga yaabaa inay khaldan yihiin oo ay yihiin warar xan ah oo keliya. Sidaa darteed waxaa wanaagsan inaad adigu xaqiiqooyinka raadiso. Waxaad ka heli doontaa macluumaad la hubiyey oo ku saabsan tallaalka ka hortagga cudurka covid-19 boggan 1177.se iyo folkhalsomyndigheten.se. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan tallaalka uu ilmahaadu qaadanayo bogga lakemedelsverket.se Ka akhriso wax badan oo ku saabsan waxyaabaha khuseeya tallaalka coronaha  bogga lakemedelsverket.se (warbixin ku qoran luqado badan)

Ma jirto qiimeyn bisaylka carruurta ah oo hadda dhacaysaa

Wakhtigan xaadirka ah ma jirto wax qiimayn dhinaca bisaylka ku saabsan oo laga samaynayo dugsiyada degmada ama gobolka. Taas macnaheedu waa hadda waxa jira oo keliya oggolaanshaha waalidka mas'uulka ilmaha haya. Haddii idinka ah dadkii mas'uulka ahaa aydaan oggolaynin tallaalka, carruurta gaadhay da'da 15 waxay codsan karaan qiimeyn haddii ay yihiin kuwo u bisil inay tallaalka go'aan ka gaari karaan inay qaataan. Qiimaynta qaangaarka waxay awoodi doontaa in lagu sameeyo xaalado gaar ah. Markay suurtogal noqoto in la sameeyo qiimeynta dhinaca biseylnimada ilmaha warbixintiisa ayaa halkan laga heli karaa. 

Tallaalka dugsiga waa howl halmar la qabanayo

Tallaalka dugsigu waa howl halmar la qabanayo waxaanay ka kooban tahay labada goojo. Mararka qaarkood tallaalka waxaa la fuliyaa hal maalin marna dhowr maalmood iyada oo ay ku xiran tahay hadba inta uu leeg yahay dugsiga ilmahaadu dhigto. Haddii oggolaanshaha la soo celiyey ay yaraadaan, waxa laga yaabaa in looga baahdo dugsiyada qaarkood inay helaan fursado tallaal oo dheeraad ah. Haddii ilmuhu aanu soo gudbin oggolaanshaha ama warqadda bayaanka caafimaadka wakhtiga tallaalka la fulinayo ka hor markaa lama tallaali karo inta u dhaxaysa labada tallaalada dugsiga. Waxa taas la mid ah haddii ilmuhu jiran yahay ama aanu weli gaarin 12 sano.

Carruurta goojada kowaad ku qaatay rugta qaabbilaada tallaalka waxa marka hore lagula talinayaa inay ballan ka qabsadaan goojada labaadna halkaas. Waxa kale oo suurtogal ah in ilmuhu ku qaato goojada labaad dugsiga haddii ugu yaraan afar toddobaad ay ka soo wareegtay goojada koowaad. Markaas waxa loo baahan yahay oggolaansho cusub oo la saxiixay iyo warqadda bayaanka caafimaadka.

Beddel kale: ballan ka qabso rugta qaabbilaada tallaalka

Waxa suurtogal ah in wakhti kasta aad ballan uga qabato ilmahaada mid ka mid ah rugaha qaabbilaadaha tallaalada ee gobolka. Ka fikir in shuruudaha tallaalka ee rugta qaabbilaada tallaalku uu ka duwan yahay kan dugsiga. Halkan ka akhriso warbixin dheeraad ah

Carruurta aan haysan tobanka lambar ee iswiidhishka (personnummer) waa lagu tallaali karaa dugsiga

Haddii ilmahaadu aanu lahayn tobanka lambar ee iswiidhishka, ee uu leeyahay lambar kayd ah, lambar xiriirin ah ama uu leeyahay aqoonsi qarsoon, waxaa ilmahaa lagu tallaali karaa dugsiga inta badan. Haddii aysan taasi suurtogal ahayn, markaa kalkaaliyaha caafimaadka dugsigu waxay u sii gudbinaysaa ilmaha si uu ballan uga qabsado rugta caafimaadka.

Sharciga bukaan socodka ayaa adiga kuu adeegaya

Sharciga bukaan socodka ayaa adiga iyo ilmahaada idin adeegaya markii ay timaado xaalad daryeel caafimaad. Xeerarka oggolaanshaha, ka qaybgalka iyo xuquuqda carruurta ee macluumaadka ayaa ku jira sharciga. Halkan waxaa kale oo lagu qeexay ammaanka bukaan socodka, fursadda lagu cabiro ra'yiga iyo cabashooyinka.

Ka akhriso wax badan oo ku saabsan Sharciga bukaanka socodka 1177.se (waxa lagu heli karaa luqado badan)

Warqadda caddaynta cudurka covid waa loo qaadi karaa ilmaha

Carruurtu xitaa waxay heli karaan warqadda caddaynta cudurka covid. Marka aad gasho adeegga elektarooniga ee covidbevis.se. Waxaad dooran kartaa inaad adigu la soo baxdo warqadda caddaynta tallaalka ama inaad u soo saarto ilmahaada warqadda caddaynta tallaalka. Marka aad buuxinayso tobanka lambar (personnummer) ee ilmaha, waxaa ku kaantaroolaysa Hey'adda canshuuraha inaad tahay qofka leh daryeelka iyo mas’uuliyada ilmaha.

Ka akhri wax badan oo ku saabsan tallaalka carruurta iyo dhallinyarada 

Ka akhri su'aalo iyo jawaabo ku saabsan tallaalka carruurta iyo dhallinyarada bogga 1177.se

Ka akhriso wax badan oo ku saabsan tallaalka carruurta iyo dhallinyarada bogga folkhalsomyndigheten.se                                       

 

 

To the top of the page