Uurka leh

Canug ku dhalid Eksjö

Att föda barn i Eksjö - somaliskaThe content concerns Jönköpings län

Sidan baa la suubin markii canug lagu dhali Eksjö, oo kamid saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka Jönköping.

Sidee baa la suubin? - Hur går det till?

Adiga waxaa ku dhali markasto isbitaalka meesha aad degentahay ku ag yaal. Saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka ku yaal si dhow bey u wada shaqeeyan sidey si kalsooni iyo wanaagsan u gacan qabtan dadka hooyooyinka noqon iyo carruurta. 

Haddii tiro aad u badan isla markas ey ku foolan isbitaalka kuu dhow, fadlan waxaa markas ku dhali karta labada isbitaal oo kale midkood – Isbitaalka gobalka[Länssjukhuset] Ryhov oo Jönköping ama isbitaalka Värnamo. Inta aadan soo aadin isbitaalka, soo wac markasto koow qeybta foosha sidaa ula tashatid ummuliso, oo la socoto waxa ku qoran buugga caafimadka oo daryeelka dumarka iyo idiin sii diyaarin qaabilad wanaagsan.

Marka qeybta foosha aad imaatid waxaa la qiimeyn daryeelka aad u baahantahay oo waxaa qiimeyn ummuliso iyo marmar dhakhtar. Haddii xitaa marmar qiimeynta inta laga suubin wakhti qaadankarto, ammaanka si daryeelka laguu siin markasto waa tan ugu muhiimsan.

Meeshan bey ku taal qeybta fooshaHitta till förlossningen

Sida ugu fudud aad ku imaankartid qeybta foosha waa ilbaabka ku yaal Tallvägen. Ilbaabkas wuxuu furanyahay saacadaha 06-21. Xilliyada kale oo dhan adiga waxaa isticmaali telefoonka ilbaabka ku ag yaal. Qeybta foosha waxaad ka heli dabaqa 4 oo guriga 11.

Ilbaabka agtiisa waxaa ku yaal meelaha baabuurta la dhigto. Xilliga maalmaha wuxuu meeshas baabuurka kuu yaalikara afar saacadood. Meesha baabuurta la dhigto oo la dhaho Stocknäsparkeringen wuxuu baabuurka kuu yaalikara 24 saac.

Maxaa horey usoo qaata?

Adiga waxaa horey usoo qaadan warqadaha ey ku soo siiyeen qeybta daryeelka caafimaadka dumarka, kaarka aqoonsiga, waxyaabaha musqusha lagu isticmaalo iyo dhar oo hooyada iyo canuga.

Cunto iyo wax la cabbo waa la siin qofka foolan. Qofka la socdo waa inuu tago maqaayada isbitaalka oo la dhaho [Linnean] ama maqaayada shaqaalaha xilliga maalmaha. Waa loo oggolyahay qofka inuu horey usoo qaato cunto iyo cabitaan. Tallaagad iyo kuleeliso waa ka heli qeybta.

Warbixin waalid oo qolka kulanka oo isbitaalka Höglandssjukhuset - Föräldrainformation i aulan på Höglandssjukhuset

Warbixinta oo lagu bixin qolka kulanka wuxuu quseeyaa dhammaan dadka waalid noqon doono iyo ehelkooda. Meeshas idinka waxaa ka heleysiin warbixin ku saabsan:

  • sida ugu wanaagsan oo adiga usii diyaar garoobikartid
  • waxa dhici marka foosha bilaabato
  • waxa dhici adiga marka aad imaatid qeybta foosha
  • Inta aad joogtid qeybta carruurta dhawan dhashay[BB] iyo naas-nuujinta 

Guri ku daryeelida carruurta dhawan dhashay - BB hemvård

Ilaa inta aad joogeysid qeybta carruurta dhawan dhashay[BB] waxey ku xirantahay daryeelka aad u baahantahay, laakin adiga foosha kadib waxaa caadiyan nala joogi inta u dhaxeyso 6 ilaa 48 saac. Canuga waxaa baari dhakhtarka carruurta oo markas kadib baa guriga aadeysiin.

Maalinta ku xigto waxaa idin soo wici ummulisada qeybta carruurta dhawan dhashay iyo idin wareysan in waxkasto sidii la doonaayay idiin yahiin. Afar maalmood kadib waxaa dib ugu soo noqoneysiin isbitaalka si canuga loogu suubiyo baaritaanka labaad.

Qeybta carruurta dhawan dhashay[BB] - BB

Qeybta carruurta dhawan dhashay waxey leedahay qol hal sariir ama qol labo sariir leh. Qolka aad helidoontid iyo booska sariirta waxey ku xirantahay inta qof oo meesha lagu daryeeli isla markas iyo baahida adiga u qabtid daryeel foosha kadib. Haddii boos jiro baa adiga lagugu martiqaadi qol gooni. 

Haddii boos jiro buu qofka isla nooshahiin kula seexankara. Haddii eysan suurtagaleyn qofkas wuxuu ka qeyb-qaadankara daryeelida canuga xilliga maalmaha. Walaalaha looma oggola qeyba foosha ama qeybta carruurta dhawan dhashay[BB] halista cudur faafinta baa sabab u ah. 

Daryeel oo 24 saac waa 100 karoon oo hooyada bixin iyo haddii qofka isla nooshahiin kula seexdo wuxuu bixin intas camal. Adiga waxaa lacagtas ku bixin warqada lacag bixinta oo gurigaada baa laguugu soo diri.

La soo booqan BB - Besök på BB

Wakhtiga booqashada waxey u tahay xore qofka kula noola/waalidka kale, waa haddii adiga hergabsaneen ama cudur faafi ku hayn.

Walaalaha iyo booqashooyinka kale waa inaa la sugtiin ilaa inta gurigiina ka tageysiin.

To the top of the page