Tjåanghkenamme bïevnesh covid-19:n bïjre

Vedtieh covid-19:n pryövenassh

Lämna prov för covid-19 - sydsamiska

Jeanatjommesh eah daarpesjh pryövenassem vedtedh jis dah symptovmh åadtjoeh mij maahta covid-19 årrodh. Mohte naaken tjuara dam darjodh. Jis datne hoksesne jallh voeresesåjhtosne barkh, voeresegåetesne årroeh jallh hïejmedïensjem åtnah.

Hijven daejredh jis covid-19:ste skïemtjedh. Dellie datne maahtah maam akt darjodh guktie ih mubpieh laanesth.

Veeljh regiovnem bijjemes sæjrosne desnie åadtjoeh vielie bïevnesh mah faamosne gusnie datne leah.

Läs texten på svenska

To the top of the page