Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Tjåanghkenamme bïevnesh covid-19:n bïjre

Vedtieh covid-19:n pryövenassh

Lämna prov för covid-19 - sydsamiska

Daarpesje teestem Guktie daajra jis dov skïemtjelasse covid-19. Teeste seamma goh pryövenasse. Vedtieh pryövenassem jis symptomh åtnah.

Hijven daejredh jis covid-19:ste skïemtjedh. Dellie datne maahtah maam akt darjodh guktie ih mubpieh laanesth.

Veeljh regiovnem bijjemes sæjrosne desnie åadtjoeh vielie bïevnesh mah faamosne gusnie datne leah.

Läs texten på svenska

To the top of the page