Fortsatt allvarligt läge i Västerbotten

Smittspridningen av covid-19 ökar i länet. Du har ett personligt ansvar att följa de förlängda skärpta rekommendationerna.

TJÅANGHKENAMME BÏEVNESH COVID-19:N BÏJRE

Striengkebe rekommendasjovnh Västerbottenisnie

Nya skärpta rekommendationer i Västerbotten - sydsamiskaThe content concerns Västerbotten

Jolle suetiegeerjehtimmien gaavhtan covid-19 Västerbottenisnie striengkebe rekommendasjovnh suehpeden 9.b. raajan. Dah regionaale rekommendasjovnh leah dejtie nasjonaale raeride nænnoestamme.

Läs texten på svenska här.

Gaajhkesh persovneles dïedtem utnieh dejtie rekommendasjovnide dåeriedidh. Datne tjoerh suetievaarjelimmie-laaken mietie mojhteleslaakan dåemiedidh guktie datnem jïh mubpide vaarjelidh covid-19 laanestidh.

To the top of the page