Viktigt meddelande från smittskyddsläkaren i Uppsala län

Det pågår just nu en omfattande spridning av covid-19 i Uppsala län. Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.
Följ fem viktiga råd.

COVID-19

Vaksinasjovne covid-19 vööste

Vaccination mot covid-19 - sydsamiska

Covid-19 lea laanestimmien skïemtjelasse. Vaksinasjovne lea bööremes vuekie guktie ij itjmies skïemtjine sjïdth vuj skïemtjelasseste jaemieh. Vaksinasjovne maahta aaj viehkine årrodh guktie laanestimmie vaenede sïebredahkesne. Dïhte dan gaavhtan vihkeles gellie almetjh veeljieh vaksijnem vaeltedh.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Datne åadtjoeh vaksijnem stratjken tjïrrh bijjiegïetesne.

Dïhte dov regijovne man dïedtem åtna vaksinasjovnen åvteste. Gïehtjedh datne leah reaktoe regijovnem bijjemes sæjrosne guktie reaktoe bïevnesh åadtjoeh.

Vaksijne covid-19 vööste lea namhtah.

Dïhte jïjtjevyljehke jis sïjhth vaksijnem vaeltedh.

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page