Vaccinationsintyg covid-19 i Region Östergötland

I väntan på det digitala covidbeviset kan du själv logga in i din journal via 1177.se och skriva ut informationen om din vaccination. Det intygar vaccinationen men kan oftast inte användas vid resor. Region Östergötland utfärdar inga vaccinationsintyg. Läs mer: Covid-19: resor och covid-bevis

Njoelkedassh jïh reaktah

Skïemtjijelaake

Patientlagen - sydsamiska

Skïemtjijelaake dutnjien gie skïemtjije. Dïhte buerkeste edtjh bïevnesh åadtjodh dov skïemtjelassen bïjre jïh mah båehtjierdimmieh gååvnesieh. Dellie maahtah meatan årrodh jïh dov hoksem nænnoestidh. Edtjh aaj åadtjodh daejredh gusnie maahtah dov hoksem veeljedh maam daarpesjh.

To the top of the page