Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Tjåanghkenamme bïevnesh covid-19:n bïjre

Covid-19

Om Covid-19 - sydsamiska

Covid-19 vijrusistie jeanatjommesh gïeh covid-19:m åadtjoeh skïemtjedieh goh sovhtine. Mubpieh itjmies skiemtjine sjidtieh jïh hoksem skïemtjegåetesne daarpesjieh.

Skïemtjelasse covid-19 orre vijrusistie båata mij vijrusefuelhkesne corornavijrush.

Skïemtjelasse stoerre bieline veartanisnie. Dan gaavhtan dam gohtje pandemije.

Veeljh regiovnem bijjemes sæjrosne guktie vielie bïevnesh åadtjoeh mah faamosne gusnie datne leah.

Läs texten på svenska

To the top of the page