Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Båajhtoeh damtedh

Telefovnedåastove dutnjien saemien maadtojne

Telefonmottagning för dig med samisk bakgrund - sydsamiskaThe content concerns Dalarna

Datne mij lea 18 jaepien båeries jallh båarasåbpoe, saemien maadtojne jïh Älvdaelien tjïeltesne årroeminie, maahtah telefovnedåastovasse ringkedh jis sïjhth bïevnesh raerieh psykiske healsoen bïjre utnedh, jïh duvtemem åadtjodh gåabph edtjh bïeljelidh jis skïemtjehåksoem daarpesjh. Ij daarpesjh ajve dov åvteste ringkedh, menh maahtah gïen åvteste ringkedh mij lea gæbjan jïh funterdh magkerh viehkieh gååvnese.

Datne åadtjoeh skïemtjesåjhterinie psykiatrije sjïerehåksosne soptsestidh mij maahtoem saemiej jielemen bïjre åtna, juktie Saemien healsoeviermesne meatan orreme.

Gaahpoebaelie:
Telefovnedåastove lea gaahpode golken 11-b raejeste jïh gaahpode dæjstan gåpmoeh våhkoe, ts. 13:00 –15:00.

Telefovnenommere:
070-282 94 51

Telefovnedåastove ij naan skïemtjesåjhtoem faalh.

Buerie båeteme mijjen gåajkoe ringkedh!

To the top of the page