Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

Du som är 65-74 år kan boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se

Gruppen 75-79 år fortsätter kallas till vaccinering på sin vårdcentral.

Behöver du hjälp med bokningen, ring Region Dalarnas telefonsupport 010-249 92 88

Obs! Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden för att boka tid.

COVID-19

Vaksinasjovne covid-19 vööste

Vaccination mot covid-19 - sydsamiska

Covid-19 lea laanestimmien skïemtjelasse. Vaksinasjovne lea bööremes vuekie guktie ij itjmies skïemtjine sjïdth vuj skïemtjelasseste jaemieh. Vaksinasjovne maahta aaj viehkine årrodh guktie laanestimmie vaenede sïebredahkesne. Dïhte dan gaavhtan vihkeles gellie almetjh veeljieh vaksijnem vaeltedh.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Datne åadtjoeh vaksijnem stratjken tjïrrh bijjiegïetesne.

Dïhte dov regijovne man dïedtem åtna vaksinasjovnen åvteste. Gïehtjedh datne leah reaktoe regijovnem bijjemes sæjrosne guktie reaktoe bïevnesh åadtjoeh.

Vaksijne covid-19 vööste lea namhtah.

Dïhte jïjtjevyljehke jis sïjhth vaksijnem vaeltedh.

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page