Vaccinering mot covid-19 i Dalarna.Det här meddelandet avser Dalarna

  • Just nu vaccineras personer över 12 år med dos 1 och 2.
  • Personer över 65 år kan boka tid för dos 3.
  • Personer över 80 år blir kallade till vaccination med dos 3.
  • Personer under 65 år kan ännu inte boka tid för dos 3.
Tjåanghkenamme bïevnesh covid-19:n bïjre

Covid-19

Om Covid-19 - sydsamiska

Covid-19 vijrusistie jeanatjommesh gïeh covid-19:m åadtjoeh skïemtjedieh goh sovhtine. Mubpieh itjmies skiemtjine sjidtieh jïh hoksem skïemtjegåetesne daarpesjieh.

Skïemtjelasse covid-19 orre vijrusistie båata mij vijrusefuelhkesne corornavijrush.

Skïemtjelasse stoerre bieline veartanisnie. Dan gaavhtan dam gohtje pandemije.

Veeljh regiovnem bijjemes sæjrosne guktie vielie bïevnesh åadtjoeh mah faamosne gusnie datne leah.

Läs texten på svenska

To the top of the page