2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Boka tid för upphämtning av covid-19 prov.Det här meddelandet avser Dalarna

Från och med tisdag 18 januari måste du boka en tid för upphämtning av provtagningskit för covid-19. För att kunna registrera ett provtagningskit på 1177 krävs att du har bokat tid för upphämtning.

Tjåanghkenamme bïevnesh covid-19:n bïjre

Vedtieh covid-19:n pryövenassh

Lämna prov för covid-19 - sydsamiska

Daarpesje teestem Guktie daajra jis dov skïemtjelasse covid-19. Teeste seamma goh pryövenasse. Vedtieh pryövenassem jis symptomh åtnah.

Hijven daejredh jis covid-19:ste skïemtjedh. Dellie datne maahtah maam akt darjodh guktie ih mubpieh laanesth.

Veeljh regiovnem bijjemes sæjrosne desnie åadtjoeh vielie bïevnesh mah faamosne gusnie datne leah.

Läs texten på svenska

To the top of the page