Kidini informatsija pa covid-19

Vakcina po covid-19

Vaccination mot covid-19 - romska

Covid-19 si nasvalimo so zurares pherdjarel. I vakcina si efektivno pe kodo tena aven zurales nasvale vadj te meren ande kado nasvalimo.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Tut den i vakcina ande tjiro vast.

Tjiro regionos si pharipe po vakcinaciovo. Alosar regiono maj opral pi rig te les maj but informaciovo so si khote kaj tu san.

Tu či trubus te potjines po vakciono so si po covid-19.

Tu phenes korkori ke hodj kames te les i vakcina vadj na.

O informaciovo ando tektso si vi e šavorenge taj vi e barenge.

Läs texten på svenska här

Jönköpings län

Te si tut pushijimata pa vakcinacija pa covid-19 shaj vorbin kaj o nacijinalno informacijako numero 113 13 vaj kontaktujin chiro vårdcentral

Sar te kerav te den ma i vakcina?

E intregi žene so pherde 12 berš šaj len i vakcina. Unji šavora khatar e 5 berš šaj len i vakcina po covid-19.

Vi tu so manges azilo vadj ando Švedo san bi pača šaj les jiva i vakcina. Kado si vi pre tu so sitjos vadj keres butji ando Švedo bi kodo te aves švedicko citizeno (medborgare).

Tuke rekomendalijpe te vakcinalis tu vi te sas tu covid-19.

Jönköpings län

Vakcinacija pe covid-19 ando Jönköpings län

12-15 bershenge len vakcinacija ande shkola.

Tu kaj san 16 bersh vaj maj phuro lesa e vakcinacija pe vårdcentralen.

Te les e vakcinacija shaj:

  • Zas po drop-in - atunchi naj musaj te keres tuke vrama.

  • Keres tuke vrama po webben.

  • Vorbisar kaj chiro vårdcentral te keres tuke vrama.

Le e vakcinacija po drop-in - atunchi naj musaj te keres tuke vrama

Unji djesa shaj aves kaj o vårdcentral te les e vakcinacija bi te keres tuke vrama, kado bushol drop-in.

Ginav maj but pa vårdcentralenas vrama pe drop-in (O texti si andio svedisko chib).

Ker vramja pe internet

Te keres vramja po internet prubuj tut shvedicko personnumero. Te naj tut site vorbis ando chiro vårdcentral te keres tuke vramja. Chi trubun te avel tu e-legitimation te keres tuke vramja.

Te keres tuke vramja si pe shvedicko shib. Te trubuj tut zutipen me translacija shaj manges varekas te zutil tut kaj zanel shvedicka.

Kana keres tuke vramja si te des anglal pe unji pushimata pa chiro sastipen, kodo bushon hälsodeklaration. E pushimata si pa alergiji vaj te sas tut reakciji maj anglal pe vakcinaciji.

Ginav maj but sar te keres tuke vramj pe vakcinacija pe internet (o texto si pe shvedicko shib).

Ker vramja po telefono

Te chi biris te keres tuke vramja po internet vorbisar kaj chiro vårdcentral. Te trubul tut zutipen me translacija shaj manges varekas kon zanel shvedicka. Te kames jhek tumacho kana si te les e vakcina phen lenge po vårdcentral kana keresa tuke vramja.

Kana avesa ande vårdcentral te les e vakcinacija mangena tut de des anglal pe pushimata pa chiro sastipen, kado bushol hälsodeklaration. E pushimata si pa alergiji vaj te sas tut reakciji pe vakcina maj anglal.

Kade keren o vakcinaciovo

Tu den i vakcina jekhe injekciovosa/sprutasa ando vast. Tu 15 minutura ašos pala kodo ke hodj dine tu o injekciovo/spruta. Kado si ke hodj te dikhelpe ke hodj mišto san. Le e intregi spruti so tut den. Tut delpe lašo sama linimo po covid-19. Tut delpe e spruti pe diferentna datumura.

Si maj tele ando teksto ke ketji injekciovura/spruti saj den e diferentna ženen. Ketjivar rekomendalijpe te vakcinalinav ma? O teksto si švedicka.

Puš e samalinimosko/gindimaske (vård) butjaren te kames majbut te žanes pa tjiri vakcina.

Jönköpings län

Trubuj tut zutipen me translacija pasha chiri vakcinacija shaj les varekas kas zanes kaj vorbil shvedicko shib. Kames jhek tumacho kana les e vakcinacija site phenes pe chiro vårdcentral kana zamuviz tuke vrama.

Šaj vakcinalij ma te sim nasvalo/nasvali?

Tu naštig vakcinalis tu te si tu lazi/gorončki vadj te hatjares tu nasvalo/nasvali. Lešin mig mišto avesa.

Sar avo pala kodo?

Tuke šaj dukhala tjiro vast, dukhala tjiro šero taj šaj avesa maj khino/khini e anglune djesa pala i vakcina. Tuke vi šaj avela šil, avela tu lazi/gorončki vadj dukhana tjire iziletura (lederna) taj muskli. Kadaleske phenelpe rigako efekto (biverkningar) taj si kado običajno (vanligt) ka e šavora taj bare pala kodo ke hodj line i vakcina.

A rigako efekto (biverkningar) sitjol te avel slabo taj xasajvel pala cera vrama.

Čore efektura anda i vakcina

But miljonura manuša vakcinalindepe po covid-19. Naj but zurales čore rigake efektura pala i vakcinacija. Maj baroj o riziko te aven zurales nasvale ando covid-19 nasvalimo.

Jönköpings län

Te si tuke zurales chores pala e vakcinacija si te kontaktujis chiro vårdcentral te birin te badajin chire symptomura, sa jhek te si katar e vakcinacija vaj na.

Tu so san khamni vadj pijaves

Tu so san khamni šaj aves nadjon nasvali khatar o covid-19. Te les sama pre tu taj pe tjiro šavoro rekomendalinas tuke te vakcinalis tu.

Naj problema po šavoro so si ando per.

Tu šaj vakcinalis tu vi te pijaves.

Vorbin tjira babasa (barnmorska) tut te si puimo.

Gin majbut pa o khamnimo taj covid-19.

Šavora taj vakcinaciovo

Šavora šaj aven zurales nasvale ando covid-19, vi te na naj kade butivar. Šavora so si 12 beršenge taj maj phure šaj len i vakcina te kamen.

Unji šavoren šaj delpe de khatar e 5 berš vakcina po covid-19. Kado si o šavoro te si zurales nasvalo. Kado šaj si eksempel bukengo nasvalimo. Vorbin e doktoresa kaste phires e šavoresa ke hodj so žalpe.

Žene so maj ternej sar 18 berš trubuj le muklimo (godkännande) khatar lenge samalinatora (vårdnadshavare) te muken te len i vakcina. Kontaktolin varikas pe kodala thana ka den i vakcina te kames te les i vakcina de naj tu muklimo (godkännande).

Tu kas sas anglakado alergicko reakcia

Vorbin jekhe doktorosa te sas tu anglakado zurali alergicko reakcia pe sos sas te rodes samalinimo/gindimo (vård) sa kodo djes. Kado šaj si jekh vakcina, jekh drab vadj variso aver so xalan.

I vakcina zurales si kontrolalime

I vakcina po covid-19 sas kontrolalime zurales sa kade sar e avera vakcini. Milijovura bare taj šavora line i vakcina taj e roditora (forskare) dikhline/studeralin pala e efektura. I vakcina maj dur dikhelpe/studeralijpe’.

Tu šaj pherdjos o covid-19 vi te san vakcinalime. De e majbut žene so si vakcinalime či kerdjon zurales nasvale.

To the top of the page