اگر شما خواسته باشید که کارکنان خدمات درمانی حرفهای شما را متوجه شوند، شما از این عکسها استفاده نمایید

Bildstöd - dariThe content concerns Västra Götaland

ممکن است که برای کارکنان خدمات درمانی و کلینیک های دندان دشوار باشد که خواسته های شما را متوجه شوند. به همین خاطر، کمک تصویری در اینترنت در این وبسایت  موجود می باشد: www.bildstod.se در اینجا شما می توانید که تصاویری را که شما نیاز دارید جمع آوری نمایید تا به این وسیله حرفهائی را که شما میگویید، فهمیده شود یا هم این که شما از مواد تصویری تهیه شده استفاده نمایید.

بخشی از مواد تصویری به زبانهای دیگر نیز موجود می باشد.

استفاده نمودن از مواد تصویری رایگان می باشد. شما می توانید که این مواد تصویری را یا بر روی کاغذ چاپ کنید یا هم از آنها به طور نمونه در تابلیت خود استفاده نمایید.

اما پیش از این که شما از مواد تصویری استفاده نمایید، باید که نخست خود را ثبت نام کنید.

 

در وبسایت کوم هیت فلیکتینگ  www.kom-hit.se/flykting نیز مواد تصویری به طور رایگان موجود می باشد. این وبسایت های اینترنت برای این هدف می باشند که میزان فهم میان کارکنان خدمات درمانی و کلینیک های دندان را با مردمان در حال آوارگی بیشتر نماید.

این کارکنان می باشند که مسئولیت عمده ی فمهیدن شما را به دوش دارند.

To the top of the page