Covid-19

وق ت ملاقا ت در یک بخش واکسیناسیو ن در ویسترنورلند رزرو کنی د

Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - dariThe content concerns Västernorrland

حالا شما کھ ۱۶ سال یا بالاتر سن دارید می توانید قرار ملاقات واکسیناسیون علیھ کووید- ۱۹ رزرو کنید. در لیست زیر بخشھای واکسیناسیون در ولایت را ببینید. در بخشی کھ بھتر برای تان مساعد است قرار ملاقات بدون داشتن شنا سھ الکترونیکی رزرو کنید.

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید، باید موافقت والدین یا سرپرست دیگر را داشتھ باشید، یا متخصصان بھداشت و
درمان تصمیم می گیرد کھ می توانید خودتان موافقت دھید تان واکسن شوید. ھنگام رزرو قرار ملاقات تان شما
باید نشان دھید کھ موافقت والدین را دارید. ارزیابی توسط کارکنان در بخش واکسیناسیون انجام می شود.

شما می توانید فرمی را پر کنید کھ توسط والدین یا سرپرست دیگر امضا شود تا بھ واکسیناسیون موافقت بدھد.
فرم را چاپ کنید و بھ واکسیناسیون بیاورید.

(pdf) فرم موافقت برای کسانی کھ زیر 18 سال اند

اگر سرپرستان نمی توانند بیایند، کارت شناسایی را بھ اتاق واکسیناسیون بیاورید.

To the top of the page