واکسیناسیون در مقابل کووید- ۱۹

Så bokar du vaccination mot covid-19 - dariThe content concerns Stockholms län

منطقه ی استوکهولم واکسین در مقابل کووید- ۱۹ را برای تمام ساکنین بالاتر از ۱۸ سال با درنظر داشت دسترسی به واکسین، ارائه مینماید. واکسیناسیون به ما کمک میکند که سرایت میکروب را کاهش داده و به این طریق خطر مصاب شدن به مریضی وخیم و مرگ را کاهش داد. به همین دلیل بسیار مهم است که افراد تا حد امکان زیاد خود را واکسین کنند.

اگر شما هویت بانکیbank-id و شماره شخصی را دارید، شما میتوانید در اپلیکیشن همیشه بازAlltid öppet  وقت را رزرو کنید (سویدنی/انگلیسی).

آیا هیچ کدام شماره شخصی را ندارید؟ به یک کلینیک مراجعه نمائید، آنها به شما کمک مینمایند.

اگر شما شماره شخصی را دارید اما هویت بانکی را ندارید، شما میتوانید از طریق تیلفون رزرو کردن وقت را رزرو نمائید:

  • سویدنی08-428 429 30            
  • انگلیسی08-428 429 20            
  • عربی 08-428 429 01            
  • فنلندی08-428 429 03              
  • فارسی08-428 429 08             
  • پولندی08-428 429 09             
  • روسی08-428 429 11             
  • سومالیایی08-428 429 02         
  • هسپانوی08-428 429 12          
  • تیگرینیا08-428 429 04           
To the top of the page