Covid-19

واکسیناسیون در مقابل کووید- ۱۹ برای افراد زیر ۱۸ سال در سیورملاندSörmland

Vaccination mot covid-19 för dig som är under 18 i Sörmland - dariThe content concerns Sörmland

در سیورملاند واکسیناسیون در مقابل کووید ۱۹ برای افرادی که در سالهای ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تولد شده اند، سر از هفته ۳۲ ارائه میگردد. در اینجا شما میتوانید معلومات زیادتر در مورد اینکه خود را چطور واکسین کنید، را میتوانید بخوانید.

قبل از واکسیناسیون

فارغ از اینکه در کدام محل میخواهید خود را واکسین کنید شما باید یک پرسشنامه صحیhälsodeklaration  و یک فورمه موافقتنامهsamtyckeblankett  که اقلا یکی از سرپرستان تان آنرا امضا کرده باشد، با خود داشته باشید.

اگر شما پرسشنامه صحی و فورمه موافقتنامه را بدست نه آورده اید، شما میتوانید آنرا اینجا داونلود کنید:

شما چطور و چه وقت میتوانید خود را واکسین کنید؟

تطبیق واکسین در هر کمون وابستگی با شرایط آن کمون دارد. در بعضی از کمونها باید وقت از قبل رزرو شود و در بعضی از آنها میتوان بدون رزرو کردن وقت drop in به مرکز واکسیناسیون آمد. تعداد افرادی که باید بدون رزرو وقت از قبل واکسین شوند، محدود است. تشکر از درک تان!

از کدام واکسین استفاده به عمل می آید؟

ما از واکسین یا واکسین هایی استفاده میکنیم که برای افراد زیر ۱۸ سال منظور گردیده اند.

دز دوم

معلومات در مورد رزرو کردن وقت برای دز دوم، را در وقت تطبیق دز اول بدست خواهید آورد.

 

To the top of the page