این موارد برای مراقبت های صحی در اسکونه بخاطر کووید- 19 صدق می کند

Det här gäller för sjukvården i Skåne i och med covid-19 - dariThe content concerns Skåne

اینجا می توانید در باره آنچه برای مراقبت های صحی در اسکونه بخاطر ویروس جدید کرونا و مریضی کووید- 19 صدق می کند، بخوانید.

اگر مریض می شوید در خانه بمانید

احساس مریضی می کنید؟ در آنصورت باید در خانه بمانید، بدین ترتیب شما دیگران را آلوده نمی کنید.
حتا اگر کمی احساس مریضی می کنید در خانه بمانید.

مریضی کووید – 19 مانند یک انفلوانزا می باشد. می شود که شما دچار تب، سرفه و درد در گلو شوید.
اما در بیشترین موارد باعث مریضی جدی نمی شود و ضرورت مراجعه به بخش صحی نمی باشد.
لطف نموده به وبسایت اداره صحت عامه مراجعه نمایید. در آنجا بطور مثال راهنمایی های وجود دارد که می تواند به
شما کمک کند تا آلوده نشوید یا دیگران را آلوده نسازید. راهنمایی ها به زبان های مختلف وجود دارد.

معلومات به زبان های مختلف در باره کووید- 19 در وبسایت اداره صحت عامه

اگر احساس بسیار مریضی می کنید به بخش مراقبت صحی مراجعه نمایید

احساس بسیار مریضی می کنید؟ در آنصورت به مرکز صحی تان زنگ بزنید یا به شماره تلفون

1177 تماس
بگیرید.

 

شما برای مراجعه به بخش صحی باید وقت بگیرید

به مراقبت صحی ضرورت دارید؟ یا بطور مثال شما باید برای دادن آزمایش به یک مرکز صحی مراجعه کنید؟ در آنصورت شما باید در قدم نخست به بخش پذیرش تماس بگیرید و وقت بگیرید. اکثر مراکز صحی دیگر بصورت
مراجعه مستقیم و بدون وقت قبلی خدمات ارایه نمی دهند.

شما ضرورت ندارید برای لغو وقت قبلی پرداخت نمایید

در صورتیکه شما از قبل وقت ریزرف کرده اید و ذکام یا سرماخوده اید؟ یا تب، سرفه یا درد در گلو دارید؟ در آن وقت شما باید وقت تان را لغو نمایید. شما بدون درنظرداشت اینکه چی زمانی وقت تان را لغو می کنید
ضرورت به پرداخت ندارید.

همه نمی توانند خود را برای کووید - 19 آزمایش کنند

همه کسانیکه مریض استند نمی توانند خود را آزمایش کووید – 19 نمایند.

در حالات ذیل شما می توانید خود را آزمایش کووید - 19 نمایید:

  •  شما مریض می شوید و باید در شفاخانه برای تدوای بستری شوید.
  • شما سالمند و مریض استید، و در یک خانه سالمندان زنده گی می کنید.

هیچ کسی دیگر در حال حاضر نمی تواند آزمایش شود. حتا اگر بیرون از کشور بوده اید یا اگر کسی را با کووید –19 ملاقات نموده باشید.

شما نمی توانید کسی را همراهی کنید یا به ملاقات وی بروید که تداوی می شوید

شما نمی توانید کسی را که به بخش صحی مراجعه می کند همراهی نمایید. شما نمی توانید به ملاقات کسی بروید که برای تداوی در شفاخانه بسر می برد. تمام شفاخانه ها ممنوعیت ملاقات دارند، بخاطریکه مریضان و کارمندان صحی
به کووید- 19 دچار نشوند. کارمندان می توانند موارد استثنایی را تصمیم بگیرند.

آنعده پدران و مادران که تب، سرفه یا درد در گلو ندارند، می توانند کودکان خود را در مراجعه به بخش صحی
همراهی نمایند. همچنان، والدین می توانند همراه کودک خود در صورت که کودک در شفاخانه بستری می شوند
باشند.

این موارد کووید - 19 برای شما صدق می کند که در اسکونه
حامله استید

 

To the top of the page