Covid-19

خود را در مقابل انفلونزا در اسکونه واکسین کنید

Dari - Vaccinera dig i Skåne - dariThe content concerns Skåne

هر سال در خزان و زمستان، بیماری آنفلونزا بیماری به سویدن می آید. انفلونزا به سرعت بین افراد پخش می شود. برخی از افراد می توانند به شدت مریض شوند. بنابراین، هر ساله واکسین شدن انفلونزا خوب است.

انفلونزا توسط ویروس ها ایجاد می شود. به عنوان مثال انفلونزا می تواند باعث تب، سردردی و گلودردی شود.

در صورت واکسیناسیون می توانید انفلونزا را بهتر کنترل کنید. بسیاری ها اصلاً مریض نمی شوند. اگر با وجود واکسین به انفلونزا مبتلا شوید بیشتر مریض نمی شوید.

واکسین انفلونزا از مدت ها قبل وجود داشته و در تمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، واکسین بی خطر است.

To the top of the page