Covid-19

وقت واکسیناسیون را در یک کلینیک رزرو نمایید

Vem kan vaccinera sig i Kronoberg just nu? - dariThe content concerns Kronoberg

در کرونوبیری شما میتوانید خود را در یکی از کلینیک های این ولایت واکسین کنید. در لینک یا پیوند پایین شما میتوانید ببینید که اوقات رزرو نشده در کجا وجود دارند. بعد از اینکه شما کلینیک را انتخاب کردید، شما به صفحه داخل شدنinloggning  میرسید.

اوقات رزرو نشده را ببینید و وقت واکسیناسیون را رزرو کنید

برای اینکه بتوان به1177.se  داخل شد شما باید یک شماره شخصی سویدنیpersonnummer  و یک هویت الکترونیکیe-legitimation ، را داشته باشید. همچنان شما میتوانید در کلینیکی که ثبت نام هستید، مستقیمأ داخل صفحه انترنیتی آنها شوید و وقت را رزرو نمایید.

آیا شما خودتان نمیتوانید وقت واکسیناسیون را رزرو نمایید؟

آیا شما خودتان یا کدام کسی از نزدیکان تان فاقد دسترسی به وسایل دیجیتالی، شماره شخصی سویدنی بوده یا مشکلات زبانی دارید؟ در این صورت شما میتوانید به تیلفون0470-58 60 00  زنگ بزنید و برای رزرو کردن وقت کمک بدست آورید.

به طریقه ذیل اقدام نمایید:

  • زنگ بزنید و به سویدنی یا انگلیسی صحبت کنید
  • شماره تیلفون خود را ذکر نموده و بگویید که آیا به ترجمان ضرورت دارید یا نخیر
  • در طول یک هفته ما به شما زنگ میزنیم

اگر سن تان کمتر از ۱۸ سال است و باید دز اول واکسین برای تان ترزیق گردد، شما باید یک فورمه موافقتنامه امضاء شده را با خود بیاورید.

فورمه، پی دی افpdf ، در یک کلکین جدید باز میشود (به زبانهای مختلف ترجمه شده است)

In English
På svenska

To the top of the page