Covid-19

شما کسانی که متولد ۲۰۰۵ یا قبل از آن هستید میتوانید وقت واکسیناسیون در مقابل کووید ۱۹، را رزرو کنید.

Bokningsinformation_Dari - dariThe content concerns Kronoberg

این واکسیناسیون مجانی و داوطلبانه میباشد. اگر عمر تان هنوز ۱۸ سال نمی باشد، باید سرپرست
تان یک فورمه موافقتنامه را امضا کند.

برای رزرو کردن وقت، من باید چطور اقدام نمایم؟

 1. به صفحه سویدنی رزرو کردن بروید و جای واکسین کردن را انتخاب کنید.
 2. لینک جای انتخاب شده واکسین خود را کلیک کنید.
 3. شما به یک صفحه رزرو کردن وقت که به لسان سویدنی میباشد، میرسید. آنجا شما میتوانید وقت واکسیناسیون را انتخاب کنید.
 4. همچنان از طریق زنگ زدن به جای واکسیناسیون هم میتوانید وقت را رزرو کنید. اوقات تیلفونی میتوانند محدود باشند.

معلومات در آن صفحات مختلف رزرو کردن به لسان سویدنی میباشد. در ارتباط رزرو کردن وقت از کسی که به لسان سویدنی تسلط دارد، تقاظای کمک کنید. همچنان شما میتوانید به تیلفون0470-58 60 00 به ما زنگ بزنید، برای اینکه برای رزرو کردن وقت کمک بدست آورید.

 • به تیلفون0470-58 60 00 زنگ بزنید. به لسان سویدنی یا انگلیسی صحبت کنید.
 • ماره تیلفون خود را ذکر کنید، و بگویید که آیا به ترجمان ضرورت دارید یا نخیر.
 • در طول یک هفته ما به شما زنگ میزنیم.

ما نمیتوانیم وقت رزرو شده را تغییر دهیم و یا به سوالات طبی جواب بدهیم.

قبل از رزرو کردن وقت به نکات ذیل توجه نمائید

 • شما که متولد سال ۲۰۰۵ یا قبل از آن هستید اما هنوز ۱۸ ساله نشده اید باید برای واکسین کردن خود موافقه سرپرستان خود را داشته باشید. این یک فورمه به لسان سویدنی بوده که باید همه سرپرستان آنرا امضا نموده و در وقت واکسیناسیون با خود آورده شود.

  اگر میخواهید که بدون موافقه سرپرستان تان خود را واکسین کنید، شما میتوانید در بعضی حالات این کار را بکنید. بخش پذیرش نوجوانانungdomsmottagningen در ویکشو و لیونگبی قضاوت اینرا مینماید که آیا شما به سن کافی رسیده اید که این فیصله را خود تان اتخاذ کنید یا نخیر.

  فورمه موافقت نامه برای چاپ کردن، pdf، در کلکین جدید باز میشود
  بخش پذیرش نوجوانان در ویکشو، صفحه به لسان سویدنی
  بخش پذیرش نوجوانان در لیونگبی، صفحه به لسان سویدنی
 • اگر شما کدام آلرژی شدید دارید، باید وقت را در انترنیت رزرو نکنید. با کلینیک خود تماس بگیرید برای اینکه برای تان رهنمایی شود که در کجا خود را واکسین کنید. این مهم است که در ارتباط واکسیناسیون از شما یک مواظبت درست به عمل آید.
 • دز دوم تقریبا هفت هفته بعد از دز اول ترزیق میگردد. در وقت ترزیق دز اول، وقت برای دز دوم رزرو میگردد.

اگر شما در ارتباط رزرو کردن وقت با کدام مشکل روبرو شدید، باید با تطبیق کننده واکسیناسیون مربوط تماس بگیرید. شما میتوانید اطلاعات برای تماس گرفتن را در صفحات مختلف رزرو کردن وقت پیدا نمائید. در صورت داشتن سوالات عمومی در مورد کووید ۱۹ و واکسیناسیون به تیلفون113 13 زنگ بزنید. در صورت داشتن سوالات طبی به تیلفون1177 زنگ بزنید.

Länk till bokningssida på svenska 

To the top of the page