Covid-19

این واکسیناسیون رایگان و داوطلبانه میباشد.حالا شما که متولد سال ۱۹۶۶ یا قبل از آن هستید، میتوانید در مقابل کووید- ۱۹ واکسین شوید.

Bokningsinformation_Dari - dariThe content concerns Kronoberg

حالا شما که متولد سال ۱۹۸۱ یا قبل از آن هستید، میتوانید در مقابل کووید- ۱۹ واکسین شوید. این واکسیناسیون رایگان و داوطلبانه میباشد.

برای رزرو کردن وقت، من باید چطور اقدام کنم؟

  1. در لیست پائین جای واکسیناسیون را انتخاب کنید.
  2. به لینک جای واکسیناسیون انتخاب شده خود، کلیک کنید.
  3. شما به یک صفحه ی رزورو کردن که به زبان سویدنی است، می آئید. بوسیله یe-legitimation )هویت الکترونیکی( داخل آنجا شده و وقت برای واکسیناسیون را انتخاب کنید.
  4. همچنان از طریق زنگ زدن به جای انتخاب شده واکسیناسیون هم میتوانید وقت را رزرو کنید. اوقات تیلفونی میتوانند محدود باشند.

معلومات در صفحات رزروکردن در پائین به زبان سویدنی میباشد. در ارتباط با رزرو کردن وقت از طریق تیلفون یا به صورت دیجیتالی، از کسی که به سویدنی میتواند صحبت کند درخواست کم کنید. در کرونوبیری شما میتوانید در تمام کمونهای این ولایت خود را واکسین کنید.

  • در صورت کدام مشکل در وقت رزرو کردن- با تطبیق کننده واکسیناسیون تماس بگیرید. اطلاعات برای تماس گرفتن را میتوانید در صفحات مختلف رزرو کردن پیدا نمائید.
  • در صورت داشتن سوالات عمومی در مورد کووید- ۱۹ و واکسیناسیون، به تیلفون ۱۱۳۱۳ زنگ بزنید.
  • در صورت داشتن سوالات طبی، به تیلفون ۱۱۷۷ زنگ بزنید.

Länk till bokningssida på svenska 

To the top of the page