Regional guidelines and restrictions in Kalmar County

Regional guidelines and restrictions in Kalmar County - dariThe content concerns Kalmar län

نوامبر از همە
ی افرادی کە در استان کالمار اقامت دارند
درخواست می شود کە:

 •  از رفتن به مکان های سر بسته چون فروشگاه ها، مراکز خرید، موزیم ها، کتابخانه ها،
  حوض های آب بازی و سالون های ورزشی پرهیز نماین.
  در صورت ضرورت، رفتن به فروشگاه های خوراکه و دواخانه ها ممانعت ندارد.
 • از اشتراک در متینگ ها و جلسات، کنسرت ها، نمایشگاه ها، تئاتر و نمایش، تمرینات و
  مسابقات ورزشی خودداری نمایید.
  این شرایط برای تمرینات ورزشی شامل اطفالی که متولد ۲۰۰۵ به بعد هستند حکم نمی کند
 • .تا حد امکان از داشتن ارتباط فیزیکی و رفت و آمد با افرادی که همراه با آنها زندگی نمی
  کنید اجتناب نمایید.
 • توصیه می شود از بر پا کردن محفل جشن و مهمانی یا شرکت در محفل جشن و مهمانی
  که اقارب و نزدیکان و دوستان شرکت دارند پرهیز کنید.
 •  در صورت ضرورت مراجعه و ارتباط با مراکز صحی جهت معاینه یا گرفتن و تجویز دوا،
  مانعی ندارد و موضوع شامل این توصیه نمی شود.
 •  افرادی که علایم مریضی کوید ۱۹ را دارند، بسیار مهم و ضروری است که ارتباط شان را
  کاملا با دیگران قطع نمایند
To the top of the page