Covid-19

واکسین علیه کووید-19 در شهر کالمر

Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län - dariThe content concerns Kalmar län

واکسیناسیون علیه کووید-19 جریان دارد. هدف ما اینست که در شش ماه اول سال 2021 به همه اشخاصیکه که در شهر کالمر زندگی میکنند و عمریشان از 18 سال بالا است واکسین علیه کووید-19 برایشان پیشنهاد میشود.

اولاً باید کدام اشخاص واکسین شوند، تصمیم این ترتیب را تیم ملی و شهر کالمر نظر به مقررات ریاست صحت عامه که در رابطه به حق اولیت تنظیم گردیده، صورت میگیرد، اما درین فاز انهایکه طبق قانون LSS حمایه میشوند هم شامل اند.

دسترسی به واکسین به امد شما ارتباط دارد هرچه زودتر برای واکسین وقت بگیرید نوبت تان همان قدر زود میرسد اما شهر کالمر حق اولیت را به اشخاص معمر میدهد. ما از شما خواهش میکنیم که حالت ما را درک کنید چون ممکن است که وقت شما چند هفته بعد برسد.

واکسیناسیون فعلاً به اشخاص ذیل داده میشود:

 • که عمرش 16 سال یا بیشتر باشد (متولد سال 2005 یا قبل از ان )

قبل از واکسیناسیون

برای اینکه خطر انتقال عفونت کم شود هر ان شخصیکه میخواهد واکسین کند باید برای واکسین وقت بگیرد. در وقت واکسین متوجه این نقاط باشید.

 • متصل به وقت معیین خود تشریف بیآورید که که روی ازدحام گرفته شود.
 • در هال تعمیر فاصله را با دیگران مراعت کنید.
 • لباسی بپوشید که استین ان به اسانی بلند شود.

توجه! انهایکه دوای واران میخورند باید متوجه باشند که یک هفته قبل از واکسین شدن خون خود را معاینه کنند.

شما بدین طریق میتوانید برای واکسیناسیون وقت بگیرید

برای انهایکه شمارهٔ شناسايي سویدنی دارند. اگر شما خودیتان سویدنی یا انگلیسی صحبت کرده نمیتوانید ممکن است که شما از کسی دیگری تقاضای کمک کنید که برایتان وقت بگیرد، گرفتن وقت از طریق خدمات الکترونیکی به رمزهای ورودي نیاز ندارد.

 1. محل پذیرش تانرا درینجا انتخاب کنید.
 2. علت ملاقات تانرا بیان کنید، و اینرا هم توضیح دهید که شما مربوط به کدام گروپ دارای حق اولیت میباشید.
 3. اینرا معیین نمائید که آیا برای یک شخص وقت میگیرید یا برای دو اشخاص. اگر شما بشکل جوره هستید پس امکانات این وجود دارد که برای شما یک وقت مشترک گرفته شود.
 4. یک سالنامه موجود است، شما میتوانید که در ان سالنامه همان وقتیکه برای شما مناسب است همانرا انتخاب نمائید.
 5. اگر میخواهید که به زبان انگلیسی یا سویدنی وقت بگیرید پس بطرف بالا در کنج راست انرا منتخب نمائید.
 6. رهنمود را تعقیب نموده و معلومات شخصی را بنویسد.
 7. یک اظهار نامهٔ صحی را خانه پوری نموده (یا اگر میخواهید که وقت یکجایی تعیین نمائید پس دو عدد اظهار نامه صحی خانه پوری نمائید)
 8. برای تائید در خانه کلک کرده و رضایت خود را بدهید.

قابل توجه! متوجه باشید که صفحهٔ Internet explorer  کار نمی دهد به عوضش از Google Chrome/ Mirosoft Edge  یا Safari  استفاده کنید.

وقت گرفتن از طریق تلیفون

برای اشخاصیکه خودیشان در وقت گرفتن مشکلات دارند، شمارهٔ شناسايي سویدنی ندارند یا شمارهٔ مخصوص شده دارد.

 1. از صفحهٔ انترنتی se معلومات ارتباطی مرکز صحی تانرا بگیرید.
 2. از طریق شمارهٔ تلیفون داده شده به مرکز صحی تان زنگ زده و دکمهٔ 3 را فشار دهید.
 3. پیام تانرا در ماشین ثبت صدا محفوظ کنید، ما با شما در یک هفته تماس میگیریم.

اگر شما شمارهٔ شناسايي سویدنی را ندارید یا شمارهٔ مخصوص شده دارید.

اشخاصیکه شمارهٔ شناسایی سویدنی را ندارند و یا اینکه شمارهٔ مخصوص شده دارند،‌ انها نمیتوانند که برای واکسیناسیون وقت را از طریق دیجیتل بگیرند. به عوض این مستقیماً به مرکزصحی تان زنگ بزنید.

برای انهایکه واکسیناسیون ضد کووید 19 پیشنهاد میشود، ممکن است که قبل از تصمیم گرفتن سوال داشته باشند

خطر ابتلا به بیماری جدی covid-19 در سنین بالاتر افزایش می یابد ، به خصوص اگر 70 سال یا بیشتر داشته باشید. علاوه بر این ، بعضی اشخاص با داشتن بیماری های مختلف بدون اینکه چه عمر دارند در مقابل اشخاص دیگر بطور شدید از کووید -19 اسیب میبینند.

بعد از گرفتن واکسیناسیون وجود در مقابل بیماری کووید-19 یک مدافعت پیدا میکند. این هم یقینی نیست که هر ان شخصیکه واکسین گرفته کلاً مصٔون شد. و این گفته در مورد همه واکسین ها است نه تنها مربوط به واکسین ضد کووید-19. اما امکان مریض شدن تان بطور شدید، کم میشود.

براینکه بهتر محفوظ شوید نیاز به دو دوز واکسین دارید. نظر به اینکه شما از کدام واکسین استفاده میکنید به همان ترتیب ممکن است زمان بین دوزها متفاوت باشد. بعد از دوز اخر وجود  چند هفته میگیرد تاکه بصورت کل مصٔونیت اعمار کند. 

بعد از واکسیناسیون

شما که واکسین شده اید و از محافظت کافی در برابر کووید-19 برخوردار هستید ، هنوز هم می توانید دیگران را آلوده کنید. پس مهم است که شما توصیه و مشوره های ملی را تعقیب کرده مراعت نمائید.

To the top of the page