Covid-19

واکسین علیه کووید-19 در شهر کالمر

Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län - dariThe content concerns Kalmar län

واکسیناسیون علیه کووید-19 جریان دارد. هدف ما اینست که در شش ماه اول سال 2021 به همه اشخاصیکه که در شهر کالمر زندگی میکنند و عمریشان از 18 سال بالا است واکسین علیه کووید-19 برایشان پیشنهاد میشود.

اولاً باید کدام اشخاص واکسین شوند، تصمیم این ترتیب را تیم ملی و شهر کالمر نظر به مقررات ریاست صحت عامه که در رابطه به حق اولیت تنظیم گردیده، صورت میگیرد، اما درین فاز انهایکه طبق قانون LSS حمایه میشوند هم شامل اند.

دسترسی به واکسین به امد شما ارتباط دارد هرچه زودتر برای واکسین وقت بگیرید نوبت تان همان قدر زود میرسد اما شهر کالمر حق اولیت را به اشخاص معمر میدهد. ما از شما خواهش میکنیم که حالت ما را درک کنید چون ممکن است که وقت شما چند هفته بعد برسد.

To the top of the page