ناتوانی ذهنی چیست؟

Intellektuell funktionsnedsättning - andra språk - sydöstra sjukvårdsregionen - dariThe content concerns Jönköpings län

ناتوانی ذهنی اکثراً بنام فقط IF یاد می شود. ناتوانی ذهنی تشخیص یک بیماری است. مشکلاتی صحی را که آدم داشته می باشد، تشخیص بیماری می گویند. علت دچار شدن به ناتوانی ذهنی معمولاً معلوم نمی باشد. ناتوانی ذهنی در طول تمام زندگی دوام می نماید.

علت دچار شدن به عقب ماندگی ذهنی
معمولاً معلوم نمی باشد.
 عقب ماندگی ذهنی در طول تمام زندگی دوام می نماید.

با دریافت کمک درست، شما از پس کارهای زیادی برآمده می توانید

شما که دچار عقب ماندگی ذهنی هستید شاید به زمان بیشتر
و کمک بیشتر نیاز داشته باشید تا چیزها را یاد بگیرید.

شما شاید به تمرین بیشتر نیاز داشته باشید تا از پس کارهای جدید برآیید.
توانمندی هر کس متفاوت می باشد.

در برخی کارهای عملی در زندگی روزمره شاید به کمک ضرورت داشته باشید.
مراعات نمودن اوقات و دانستن اینکه
چطور خود را به یک محل جدید برسانید، شاید مشکل باشد.

دانستن این که چقدر پول کفایت می کند،
شاید دشوار باشد.

شما شاید در فهمیدن معلومات و خانه پُری فورم ها
به کمک نیاز داشته باشید.

شمار زیادی از یک قیم یا گودمان کمک دریافت می کنند.
قیم یا گودمان شخصی است که در آنچه که انجام دادن
آن شاید برای تان مشکل باشد کمک می کند.

Ungdom får hjälp av vuxen.

در مرکز توانبخشی

 مرکز توانبخشی می تواند شما را کمک نماید
تا شما خود تان از پس کارها برآیید.

شما می توانید از وسایل کمکی
برای ایجاد سهولت در وظایف روزمره
در خانه و محل کار برخوردار شوید.

در صورت داشتن احساس نگرانی یا استرس
می توانید با کسی در مرکز توانبخشی صحبت کنید.

مرکز توانبخشی می تواند شما را در راستای
دریافت حمایت که شما مستحق آن هستید و کمکی که شما نیاز دارید، یاری رساند.

To the top of the page