Zasady i prawa

Opłaty pobierane od pacjentów w Västra Götaland

Patientavgifter i Västra Götaland - polskaThe content concerns Västra Götaland

Wysokość opłat jest taka sama niezależnie od tego czy korzystasz z usług placówki należącej do regionu Västra Götaland, czy prywatnej placówki opieki zdrowotnej, z którą region ma podpisaną umowę.

Chcielibyśmy, aby pacjenci regulowali zapłatę kartami. Jeżeli nie możesz zapłacić kartą, zapłać gotówką lub przyjmij fakturę.

Opłaty

Wizyty u lekarza objęte podstawową opieką zdrowotną w regionie VG (Västra Götaland)

Wizyta w przychodni - całodobowo

100 kr (przychodnia wybrana) 
300 kr (inna przychodnia)

Wizyta domowa

200 kr (przychodnia wybrana) 
300 kr (inna przychodnia) 

Wizyta u lekarza w innych placówkach opieki zdrowotnej

Wizyta u specjalisty medycyny ogólnej we wspólnych dla regionu placówkach/zlecenie
Wizyta domowa 

200 kr

300 kr 

Wizyta u pozostałych specjalistów medycyny ogólnej oraz wizyta domowa

300 kr

Wizyta u ginekologa
Wizyta domowa 

200 kr
300 kr 

Wizyta u pozostałych specjalistów
Wizyta domowa

300 kr
400 kr

Pierwsza wizyta u pozostałych lekarzy specjalistów po skierowaniu przez specjalistę medycyny ogólnej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w regionie VG

100 kr

Leczenie objęte działalnością podstawowej opieki zdrowotnej w regionie VG  

Wizyta u pielęgniarki rejonowej, pielęgniarki, kuratora, psychologa itp., obejmuje także pobieranie prób między wizytami.

50 kr (przychodnia wybrana) 
100 kr (inna przychodnia)

 Leczenie w innych placówkach opieki zdrowotnej

Wizyta u pielęgniarki rejonowej, pielęgniarki, kuratora, psychologa itp., obejmuje także pobieranie prób między wizytami.

100 kr

Wizyta u kuratora w przychodni dla młodzieży

0 kr

Wizyta u terapeuty zajęciowego lub fizjoterapeuty

100 kr

Wizyta domowa fizjoterapeuty

200 kr

Centrala dyżurna - podstawowa opieka zdrowotna (poza podstawową opieką zdrowotną regionu VG)

w godz. 22.00-07.00 wszystkie dni tygodnia 

Wizyta u lekarza i czynności lecznicze

300 kr

 Inne

 

Opieka zdrowotna/szczepienia i zaświadczenia 

Wg osobnej listy

Wizyta/leczenie w grupie

50 kr

Wypisanie recepty przez telefon, listownie, przez e-mail itp.

0 kr 

Opłata za dzień leczenia w szpitalu

100 kr

Transport ambulansem, w jedną stronę (także dzieci)

150 kr

Mammografia

0 kr

Cytodiagnostyka ginekologiczna

0 kr

Badanie ultradźwiękowe tętnicy głównej (aorty brzusznej)

100 kr

Wizyta w celu odebrania środka pomocy, jego wypróbowania/dostosowania, lub nauki korzystania z niego

*)

Wizyta w placówce prowadząca do położenia w szpitalu

*)

*) zależy od rodzaju placówki opieki zdrowotnej jaką odwiedzasz

Dzieci i młodzież

Cała opieka zdrowotna dzieci i młodzieży do lat 19 jest bezpłatna.

Opieka bezpłatna

Następujące rodzaje wizyt są bezpłatne:

 • Wizyta w przychodni dla kobiet/poradni położnej (MVC)
 • Wizyta w przychodni dziecięcej (BVC)
 • Wizyta w przychodni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży (BUP)
 • Wizyta w celu zasięgnięcia porad w sprawach związanych ze środkami antykoncepcyjnymi i aborcją
 • Wizyta zgodnie z ustawą o ochronie przed chorobami zakaźnymi
 • Wizyta osoby zatrzymanej/aresztowanej lub osadzonej w zakładzie karnym
 • Wizyta osoby przechodzącej podstawowe lub uzupełniające szkolenie wojskowe organizowane przez Siły zbrojne (Försvarsmakten)
 • Wizyta u kuratora w ramach opieki społecznej
 • Wszelka opieka zdrowotna dla dzieci i młodzieży do lat 19
 • Porady telefoniczne

Zwrot pieniędzy w wypadku oczekiwania dłuższego niż 30 minut

W wypadku zamówienia w placówce opieki zdrowotnej należącej do regionu Västra Götaland wizyty na określoną godzinę nie powinno się musieć czekać dłużej niż 30 minut. W wypadku dłuższego czasu oczekiwania masz prawo do zwrotu wpłaconej opłaty pacjenta. Zamówioną opiekę medyczną otrzymasz mimo zwrotu opłaty. Nie dotyczy to niezamówionych wizyt w wypadku nagłego zachorowania, np. na pogotowiu lub w przychodni dyżurnej. Zwrot opłaty pacjenta otrzymać można wyłącznie w ramach aktualnej wizyty, nie po niej.

Opłata przy nie stawieniu się na zamówioną wizytę

W wypadku niestawienia się na wizytę o określonej godzinie bez uprzedniego powiadomienia o rezygnacji z niej, musisz uiścić opłatę w wysokości odpowiadającej opłacie pacjenta za aktualną wizytę. O rezygnacji z zamówionej wizyty powiadomić należy najpóźniej 24 godziny przed zamówionym czasem. W przypadku niestawienia się na wizytę nie objętą płatnością, należy zapłacić 100 koron. Opłata ta nie jest wliczana do kwoty będącej podstawą do korzystania z górnego limitu kosztów (högkostnadsskydd). Posiadanie karta zwalniającej od dalszych opłat (frikort) nie zwalnia od konieczności uiszczenia opłaty przy niestawieniu się na zamówioną wizytę.

Płatność na fakturę

Jeżeli nie możesz zapłacić gotówką lub kartą płatniczą, możesz otrzymać fakturę.

Górny limit kosztów dla ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wynosi 1150 kr

Górny limit kosztów oznacza, że opłaty pacjenta w ciągu roku nigdy nie przekroczą pewnej określonej kwoty. Masz prawo podsumować koszty wizyt w placówkach opieki zdrowotnej w regionie, na obszarach należących do innych województw (landsting), oraz w prywatnych placówkach świadczących usługi opieki zdrowotnej, mających umowę z regionem. Po osiągnięciu górnego limitu kosztów wynoszącego 1150 koron, możesz otrzymać kartę (frikort), zwalniającą od dalszych opłat przez pozostały okres roku, licząc od pierwszej wizyty.

Jakie płatności obejmuje górny limit kosztów

Górny limit kosztów zwalniający od dalszych opłat obejmuje wizyty w przychodniach lekarskich oraz opiekę medyczną udzielaną na przykład przez pielęgniarkę okręgową, fizjoterapeutę, lub psychologa. Jeżeli pacjent ma prawo do tak zwanej koniecznej opieki stomatologicznej, opieki stomatologicznej będącej częścią leczenia choroby lub opieki stomatologicznej spowodowanej długotrwałą chorobą lub obniżonej sprawności organizmu, to również opłaty z tym związane można wliczać do górnego limitu kosztów.

Górny limit kosztów nie obejmuje wszystkiego. Nie obejmuje on na przykład:

 • szczepień
 • profilaktyki, np. mammografii ani ginekologicznych badań zapobiegawczych
 • kosztów niestawienia się na zamówioną wizytę
 • kosztów wystawienia zaświadczenia
 • kosztów wydania kopii dokumentacji medycznej
 • podróży karetką pogotowia

Karta zwalniająca od dalszych opłat (Frikort)

Jeśli w ciągu roku korzystając z pomocy medycznej w przychodniach medycznych zapłacisz łącznie kwotę 1150 koron za leczenie i opiekę medyczną, możesz otrzymać kartę zwalniającą od dalszych opłat (frikort). Karta daje ci prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej przez pozostałe 12 miesięcy, licząc od pierwszej wizyty, od której liczy się data wydania karty, to znaczy od najwcześniejszej opłaty. Karta obowiązuje w całym kraju.

Postępuj jak niżej

Przy każdej wizycie wklejaj kwit do karty zapisu opłat (högkostnadskortet), lub poproś personel o wpisanie do niej wniesionych opłat. Kartę taką otrzymujesz w każdej przychodni. Ważne jest, aby zawsze mieć przy sobie kartę zapisu opłat.

Jeżeli zapłacisz fakturę, skontaktuj się z oddziałem fakturowania pacjentów 4-5 dni po dokonaniu zapłaty. Oddział przyśle Ci pokwitowanie. Zabierz z sobą pokwitowanie przy okazji następnej wizyty w przychodni i personel wpisze opłatę do karty zapisu opłat.

Ważne jest, aby sprawdzać wysokość dotychczas dokonanych opłat, aby nie przegapić możliwości otrzymania karty zwalniającej od dalszych opłat.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież poniżej lat 18 należące do tej samej rodziny objęte są wspólnym górnym limitem kosztów. Opłaty za dzieci podliczane są na jednej karcie.

Jeżeli stracisz kartę zwalniającą z dalszych opłat (frikort)

Zachowaj kartę zapisu opłat zawierającą wykaz uiszczonych opłat pacjenta, lub otrzymane kwity, także po otrzymaniu karty zwalniającej od dalszych opłat. Wtedy otrzymasz bez problemów nową kartę zwalniającą od dalszych opłat (o takim samym okresie ważności jak karta pierwsza) w wypadku zgubienia lub stracenia w inny sposób tej pierwszej. W jej otrzymaniu pomoże Ci personel każdej placówki opieki zdrowotnej.

Nową kartę zwalniającą od dalszych opłat otrzymać możesz nawet w przypadku, gdy nie posiadasz dokumentacji na podstawie której wydano Ci pierwszą kartę. Musisz skontaktować z placówką opieki zdrowotnej która wydała Ci straconą kartę, lub jakąś placówką odwiedzoną już po otrzymaniu tamtej karty, gdzie zarejestrowany został okres jej ważności.

Górny limit kosztów podróży związanych z leczeniem wynosi 1650 kr

W przypadku kosztów podróży związanych z leczeniem górny limit obowiązuje po zapłaceniu w przeciągu roku 1650 kr.

Opłaty za pobyt w szpitalu

Opłata pacjenta za pobyt w szpitalu wynosi 100 koron za dzień.

W wypadku nie stawienia się na zaplanowany zabieg w szpitalu bez uprzedniego powiadomienia o rezygnacji z niego płaci się stałą kwotę 300 koron. O rezygnacji z zaplanowanej wizyty należy powiadomić najpóźniej 24 godziny przed zamówionym czasem. 

Pacjent otrzymujący pełny zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy lub zasiłek chorobowy i mający poniżej 40 lat, przez pierwsze 30 dni opieki zdrowotnej płaci połowę normalnej stawki. Po tych 30 dniach pacjent płaci 100 koron za dzień.

W wypadku śmierci pacjenta opłata za aktualną opiekę zdrowotną pobierana jest z masy spadkowej.

Opieka bezpłatna

Niektóre formy opieki szpitalnej są bezpłatne. Dotyczy to między innymi:

 • Dzieci i młodzieży do lat 19 włącznie
 • Osób poddanych opiece zdrowotnej zgodnie z ustawą o ochronie przed chorobami zakaźnymi
 • Osób zatrzymanych, aresztowanych lub osadzonych w ośrodkach karnych.
 • Osób przechodzących podstawowe lub uzupełniające szkolenie wojskowe organizowane przez Siły zbrojne (Försvarsmakten).
 • Pacjentów mających przepustki a przebywających poza szpitalem przez co najmniej 12 godzin między godz. 06.00 a 24.00.

Górny limit kosztów dla opłat pacjenta przy opiece szpitalnej

Opłata, jaką obciążani są pacjenci w opiece szpitalnej wynosi maksymalnie 1500 kr za każdy okres 30-dniowy. Ten górny limit kosztów obejmuje szpitalną opiekę zdrowotną w obrębie regionu, w placówkach przez niego zarządzanych lub innych placówkach świadczących usługi opieki zdrowotnej posiadających umowę z regionem Västra Götaland.

Górnym limitem kosztów opieki szpitalnej objęci są wyłącznie mieszkańcy regionu Västra Götaland. Powyższa ochrona jest indywidualna, a co za tym idzie opłaty różnych członków rodziny nie mogą być do siebie dodawane.

Pielęgnacja pochorobowa i rehabilitacja, domy opieki

Opłata pacjenta za pielęgnację pochorobową, rehabilitację i pobyt w domu opieki jest taka sama jak przy opiece szpitalnej. Oznacza to, że po zatwierdzeniu aktualnej opieki zdrowotnej przez zarząd województwa (hemlandsting) do którego pacjent należy, płaci on 100 koron za dzień.

Zwolnione od opłat są te same kategorie pacjentów, co przy opiece szpitalnej, patrz wyżej.

Górny limit kosztów nie obejmuje pielęgnacji pochorobowej, rehabilitacji ani pobytu w domu opieki.

To the top of the page