Habilitering i Jönköpings län

Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning och dövhet

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har en bestående hörselnedsättning kan du få stöd och hjälp att klara vardagen så självständigt som möjligt.

Person som testar en hörselförstärkare.

Om du har en hörselnedsättning, tinnitus, är ljudkänslig, döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning, och behöver ytterligare insatser efter medicinsk utredning på öron-, näs- och halsmottagningen, är du välkommen till hörselhabiliteringen.

Du erbjuds information, kurser, samtal och träning individuellt eller i grupp efter behov.

Genom kunskap och stöd bidrar hörselhabiliteringen till att du och dina närstående får en fungerande kommunikation och möjlighet till en ökad delaktighet i samhället.

Habilitering för barn och unga med hörselnedsättning

Varje barn eller ungdoms enskilda behov styr vilken typ av habilitering som barnet eller ungdomen får, inom ramen för regionens ansvar.

Det är viktigt med en tidig diagnos så att familjen kan få stöd från hörselhabiliteringen så tidigt som möjligt.

Olika typer av stöd och hjälp

Tillsammans med dig som vårdnadshavare görs en kartläggning av behoven och en plan för barnets eller ungdomens habilitering. Insatserna ges individuellt eller i grupp.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få:

 • Barnet eller ungdomen och vårdnadshavare får stöd i att utveckla bästa möjliga hörförmåga, tal, språk och kommunikation.
 • Barnet eller ungdomen kan få samtalsstöd.
 • Du som vårdnadshavare får hjälp att bearbeta konsekvenserna av barnets eller ungdomens hörselnedsättning.
 • Du som vårdnadshavare får information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter. Vårdnadshavare får också stöd i att samverka med förskola.
 • Utbildning om hörselnedsättning och dess konsekvenser.
 • Teckenspråksutbildning för vårdnadshavare och närstående.

För att få en god habilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel skola. Samverkan sker efter samtycke från vårdnadshavare.

På hörselhabiliteringen finns flera olika yrkesgrupper som arbetar i team, till exempel specialpedagog, logoped, teckenspråkslärare och kurator.

Rehabilitering för vuxna med hörselnedsättning

Dina behov styr vilken typ av rehabilitering du får, inom ramen för hälso- och sjukvårdens ansvar.

Olika typer av stöd och hjälp

Tillsammans med dig gör hörselhabiliteringen en kartläggning av dina behov och en plan för din rehabilitering. Stödet handlar inte bara om din hörselnedsättning utan även om din livssituation, sysselsättning och kommunikationsbehov. Närstående är välkomna att delta.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få:

 • Ökad kunskap om din hörselnedsättning och dess konsekvenser.
 • Hjälp att hitta strategier som underlättar din kommunikation med omgivningen.
 • Råd och stöd kring alternativa sätt att kommunicera. 
 • Information om skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).
 • Information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.
 • Samtalsstöd.
 • Förskrivning av test- och bildtelefon
 • Utredning vid behov av arbetshjälpmedel.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid tinnitus.

En hörselnedsättning kan påverka självbilden. För en del kan svårigheter med hörsel innebära en livskris. Under rehabiliteringen får du hjälp och stöd i att bearbeta det.

Rehabiliteringen genomförs ofta individuellt, men för många är det värdefullt att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

För att få en god rehabilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel försäkringskassa eller äldreomsorg. Samverkan sker endast om du har godkänt det.

På hörselhabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper som arbetar i team, till exempel hörselpedagog, kurator och audionom.

Hit vänder du dig i Jönköpings län

För att få stöd av hörselhabiliteringen i Jönköpings län ska det finnas en konstaterad hörselnedsättning, dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning eller ljudöverkänslighet. Du som har besvär av tinnitus behöver en remiss från läkare eller audionom. Besök på hörselhabiliteringen är kostnadsfria.

Läs mer här vilka stöd hörselhabiliteringen erbjuder:

Läs mer

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta för dig som har nedsatt hörsel. Läs mer om hörhjälpmedel:

Till toppen av sidan